Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:772 (2005-2006)
Innlevert: 19.04.2006
Sendt: 19.04.2006
Besvart: 27.04.2006 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Hva vil Regjeringen gjøre for å sikre bedre konkurranse på avfallstjenester, er det tilfredsstillende at en person som er daglig leder i et interkommunalt avfallsselskap også er styreformann eller daglig leder i den konkurranseutsatte virksomheten, og vil Regjeringen innføre nye kjøreregler på dette feltet?

Begrunnelse

Dagens Næringsliv meldte 20. mars at Konkurransetilsynet har mottatt tre klager fra private avfallsselskaper som mener kommuner misbruker sin markedsmakt i avfallsbransjen. Problemstillingen er at mange interkommunale selskaper både behandler anbud på transport av husholdningsavfall samtidig som selskapene selv konkurrerer og bygger opp virksomhet innen næringsavfall. Kommunen får dermed en dobbeltrolle som konkurrent og som kunde. Private aktører frykter forskjellsbehandling, krysssubsidiering og urettferdig konkurranse. Konkret kan det dreie seg om at informasjon om et anbud levert inn av en privat aktør kan tilfalle en konkurrerende offentlig leverandør dersom det er de samme personer som står for anbudsinnhentelse og for konkurrerende virksomhet.
En gjennomgang DN har gjort av Returaselskapene viser at 17 av selskapene har daglig leder som samtidig har en sentral rolle i det interkommunale renovasjonsselskapet i regionen. I tillegg hevder Norsk Industri at Retura-selskapene starter med en medgift i form av kapital, maskiner og utstyr fra sin kommunale eier samtidig som de konkurrerer på pris med private aktører.
Startpakker for kommunalt eide avfallsvirksomheter på konkurranseutsatt område i form av anleggsmidler og egenkapital kan være konkurransevridende i forhold til private aktører.
Kommunalministeren varslet i samme avis 24. mars at Regjeringen vil ha klare kjøreregler for å hindre at kommuneansatte sitter på begge sider av bordet i konkurransen om søppel.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Som det fremgår av begrunnelsen for spørsmålet, har det i dagspressen den senere tid vært stilt spørsmål ved konkurranseforholdene i avfallsbransjen. Dette gjelder særlig kommunalt eide selskapers opptreden i konkurransen med private aktører om innsamling av næringsavfall. Kritikken går dels på at kommunale aktører mottar statsstøtte i form av oppstartskapital, at det skjer kryssubsidiering og at offentlige aktører med dominerende stilling misbruker sin markedsmakt. Videre er det hevdet at ansatte i kommunale selskaper har dobbeltroller i anbudsprosesser.

Forholdene reguleres av konkurranseloven og forskrift om offentlige anskaffelser. Dette regelverket gjelder i hovedsak uavhengig av bransje, og skal også ivareta hensynet til en samfunnsmessig god organisering av tjenesteyting som skjer i konkurranse mellom offentlige og privat eide aktører. Kommunalt eide selskapers opptreden i markedet for innsamling av næringsavfall må skje innenfor rammen av disse reglene. Regelverket følger delvis av EØS-avtalen, og er således i hovedsak det samme som i EU.

At nystartede selskaper mottar startkapital fra sine eiere er vanlig, og i utgangspunktet ikke forbudt. Overføring av verdier fra det offentlige til offentlig eide selskaper, må imidlertid skje innenfor rammen av det såkalte markedsinvestorprinsippet.

Selvkostprinsippet innebærer implisitt et krav om at innsamling av husholdningsavfall regnskapsmessig skal skilles fra annen virksomhet. I kommunesektoren er det i stor grad også gjennomført et selskapsmessig skille mellom virksomhet som forestår innsamling av husholdningsavfall, og virksomhet i markedet for næringsavfall. Dersom offentlige midler til finansiering av skjermet virksomhet flyter over til konkurranseutsatt virksomhet, kan dette komme i strid med reglene om offentlig støtte i EØS-avtalen art. 61.

Dersom et selskap med dominerende stilling underpriser sine tjenester, kan det etter omstendighetene være i strid med konkurranseloven. Dette gjelder enten selskapet er offentlig eller privat eid. Hvorvidt det foreligger en utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling må vurderes konkret i det enkelte tilfelle.

Når det gjelder påståtte dobbeltroller for ansatte i kommunale selskaper, er enkelte problemstillinger regulert av forskrift om offentlige anskaffelser. Det fremgår der at forvaltningslovens inhabilitetsregler gjelder ved behandling av saker etter denne forskriften (§ 3-4). Videre regulerer § 3-6 bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner for en bestemt anskaffelse. Oppdragsgiver og dennes ansatte har også taushetsplikt for alle opplysninger av konkurransemessig betydning (§ 3-3). Dette innebærer at en saksbehandler ikke kan dele opplysninger med kolleger i en konkurranseutsatt virksomhet.

På denne bakgrunn er det min foreløpige vurdering at de problemstillinger representanten Torbjørn Hansen tar opp, i stor grad reguleres av eksisterende regelverk. Jeg vil imidlertid likevel gå nærmere inn i disse spørsmålene, og kommer til å ta initiativ til å sette ned et utvalg som skal se nærmere på flere problemstillinger knyttet til blant annet kommunenes bruk av selskaper og om gjeldende regelverk er tilstrekkelig til at uheldige dobbeltroller unngås.

Omtalen av disse spørsmål i media har uansett avdekket manglende tillit til at kommunale aktører følger reglene. Dette er et problem i seg selv. Det er derfor viktig at både staten og kommunesektoren selv legger vekt på å bedre kommunenes omdømme.