Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:776 (2005-2006)
Innlevert: 19.04.2006
Sendt: 20.04.2006
Besvart: 28.04.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Birralee International School i Trondheim har ventet over ett år på svar fra Utdanningsdirektoratet på sin søknad om å utvide undervisningstilbudet til et ungdomsskoletrinn. Trondheim formannskap har enstemmig anbefalt søknaden. Skolen gjør det mulig for elever fra hele verden å samles og integreres, selv hvor foreldre kan ha et kortvarig opphold f.eks. ved NTNU.
Vil kunnskapsministeren se til at Utdanningsdirektoratet snarlig behandler søknaden, og gjøre det klart at han også ser positivt på et slikt tilbud?

Begrunnelse

Utdanningsdirektoratet har brukt over ett år på å behandle en søknad fra den internasjonale skolen i Trondheim (Birralee International School) om å utvide undervisningstilbudet til et ungdomstrinn. Elevene ved skolen og deres foreldre venter fortvilt på et svar fra myndighetene på søknaden.
Til tross for sin generelle negative holdning til friskoler har det rød-grønne flertallet i Trondheim kommune lovet at denne negative holdningen ikke skal ramme den internasjonale skolen i Trondheim. Skolen har godkjennelse etter gjeldende lov for undervisning på barnetrinnet, men har i lang tid ventet på svar på søknad om å opprette en ungdomsskoleklasse. Hvis det ikke kommer en snarlig positiv avgjørelse, vil skolen neppe ha anledning til å etablere ungdomstrinnet, fordi foreldrebetalingen vil bli for høy.
Trondheim formannskap med rød-grønt flertall har enstemmig anbefalt søknaden fra Birralee. Under stortingsvalgkampen hevdet Arbeiderpartiet at Birralee skulle sikres. For en teknologi- og innovasjonsby som Trondheim er det særlig viktig med en internasjonal utdannelse på alle klassetrinn, noe som også i mange tilfeller er en forutsetning for å få internasjonale eksperter til å ta på seg kortere eller lengre opphold knyttet til forsknings- og utdanningsinstitusjonene i Trondheim.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Birralee International School er godkjent etter friskoleloven, og skolen har drevet sin virksomhet etter denne loven i om lag to år. Godkjenningen omfatter årstrinnene 1-7 (Year 2- Year 8). Kunnskapsdepartementet har oversendt forslag til Stortinget om midlertidige endringer i friskoleloven og fagskoleloven, jf. Ot.prp. nr. 43 (2005-2006). I proposisjonen foreslås det bl.a. at adgangen til å godkjenne nye friskoler midlertidig oppheves. Det foreslås videre at godkjente skoler som ikke var i drift 13. desember 2005, ikke får drive virksomhet etter friskoleloven. I punkt 7.1 i proposisjonen heter det bl.a. følgende: "Godkjente skoler som er i drift kan etter søknad få endret godkjenningen. Endringen kan for eksempel være justering av årstrinn, flere elevplasser eller nye tilbud. Departementet vil være restriktive når det gjelder godkjenning av flere plasser. Tillatelse til dette vil normalt gis der det ligger en opptrappingsplan til grunn for godkjenningen eller det ellers er velbegrunnet. Søknader om flere plasser som etter departementets skjønn må ansees å gå utover en vanlig opptrapping vil bli avslått. Departementet vil ikke være like restriktiv når det gjelder tillatelse til endring i tilbud eller årstrinn." Ut fra beskrivelsen som blir gitt i spørsmålet kan jeg ikke se at dette lovforslaget vil få noen betydning for søknaden fra Birralee International School om å utvide undervisningstilbudet med et ungdomstrinn. Som det fremgår av sitatet ovenfor, vil det også være mulig å videreutvikle skolen.

Det er fastsatt søknadsfrister for de fleste søknader etter friskoleloven. Formålet med disse søknadsfristene er blant annet å skape forutberegnelighet for godkjenningsmyndigheten, slik at nødvendige ressurser kan settes av til de ulike fasene av søknadsbehandlingen. En klar søknadsfrist fører også til forutberegnelighet for søkeren, og vil i tillegg gi kommunene og fylkeskommunene et varsel. Søknadsfristen for endringer ved allerede godkjente frittstående skoler fra skoleåret 2006-2007 var 1. april 2005. Direktoratet har opplyst at søknaden fra Birralee International School er innkommet innenfor denne søknadsfristen.

Utdanningsdirektoratet er delegert myndighet til å behandle søknader om godkjenning etter friskoleloven. Dette innebærer at det er direktoratet som avgjør disse sakene i førsteinstans, mens Kunnskapsdepartementet er klageinstans. Jeg forventer at alle søknader om driftsendringer fra skoleåret 2006-2007 som er innkommet innen søknadsfristen fra frittstående skoler som var i drift 13. desember 2005, vil bli behandlet av Utdanningsdirektoratet innen kort tid slik at skolene får tilstrekkelig tid til å planlegge skolestarten til høsten. En forutsetning for dette er at den enkelte søknad inneholder tilstrekkelige opplysninger til at den kan behandles. Det vil imidlertid ikke være riktig av meg å gi Utdanningsdirektoratet instruks eller signaler om når og hvordan enkeltsøknader skal behandles. Jeg viser særlig til at klageinstansen har kompetanse til å prøve alle sider av saken, herunder bl.a. skjønnsutøvelsen og saksbehandlingen, jf. forvaltningsloven § 34 andre ledd.