Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:778 (2005-2006)
Innlevert: 20.04.2006
Sendt: 20.04.2006
Besvart: 28.04.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Skattedirektoratet har nedsatt en arbeidsgruppe med formål å se på samordning og endring av frister for innrapportering. For regnskapsbransjen er det særlig fristene for innrapportering av merverdiavgift 10. april og 10. august, samt fristen for å innbetale tilleggsforskudd på skatt (30. april) som anses lite hensiktsmessige.
Er statsråden innstilt på å imøtekomme de forslag til endrede frister som bransjen har foreslått?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I brev 3. desember 2004 ble Skattedirektoratet bedt om å gjennomgå oppgave- og betalingsfristene i skatte- og avgiftslovgivningen med sikte på mulig samordning og utsettelse av enkeltfrister. Som ledd i dette arbeidet ble det nedsatt en arbeidsgruppe, som i en rapport av 20. juni 2005 foreslo gjennomføring av enkelte endringer på kort sikt, og en nærmere utredning av enkelte mer vidtgående endringer.

Departementet har foreløpig ikke tatt endelig stilling til hvordan arbeidsgruppens forslag til mer vidtgående endringer bør følges opp, men sendte 3. april i år på høring forslag om blant annet å utsette fristen for tilleggsforskudd fra 30. april til 31. mai i ligningsåret for skattytere som ikke leverer forhåndsutfylt selvangivelse. Dette forslaget er i tråd med anbefalingen i arbeidsgruppens rapport.

Når det gjelder utvidelse av fristen for levering av tomånedlig merverdiavgiftsoppgave, har departementet ikke gått like langt som det arbeidsgruppen foreslo. De næringsdrivende er gitt betydelig rentefri kreditt i perioden fra terminens slutt til oppgave- og betalingsfristen (1 måned og 10 dager), og det er i utgangspunktet lite ønskelig å utvide denne kredittiden. Av hensyn til regnskapsførernes behov for å kunne avvikle normal sommerferie har departementet likevel foreslått å utvide oppgave- og betalingsfristen for 3. termin merverdiavgift med 10 dager, det vil si fra 10. august til 20. august.

Etter min mening bør hensynet til regnskapsførernes arbeidssituasjon telle med, men ikke være avgjørende for fastsettingen av de avgiftspliktiges oppgave- og betalingsfrister. Det er mer naturlig å ta slike hensyn ved vurderingen av hvordan arbeidsgruppens forslag om utredning av mer vidtgående endringer bør følges opp. Jeg viser i den sammenheng til at arbeidsgruppen har foreslått en nærmere utredning av felles årsrapportering (samleoppgave for merverdiavgift og skatt), felles oppgave- og betalingsmottak for skatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift og løpende innbetaling (a konto) av skatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift.