Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:783 (2005-2006)
Innlevert: 20.04.2006
Sendt: 20.04.2006
Besvart: 08.05.2006 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Hva vil statsråden gjøre for å sikre videreføring av taleportalen?

Begrunnelse

Samarbeidsregjeringen fremla i november 2004 en handlingsplan for universell utforming, som et ledd i arbeidet med å bygge ned funksjonshemmende barrierer. Som en konkret oppfølging av dette, lanserte moderniseringsminister Morten Meyer en såkalt taleportal, som sikrer tilgang til offentlig informasjon til blinde og andre som ikke kan benytte nettbaserte tjenester. Ifølge mine opplysninger er det besluttet at Norge.no ikke skal videreføre taleportalen etter 1. juli 2006, angivelig på bakgrunn av manglende bevilgninger. Dette vil i så fall innebære at personer med nedsatt funksjonsevne mister et viktig tilbud om offentlig informasjon. Under behandlingen av St.meld. nr. 40 (2002-2003) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer stilte et samlet storting seg bak Samarbeidsregjeringens forslag om bedre tilrettelegging av offentlig informasjon for personer med nedsatt funksjonsevne.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Utviklingen av syntetisk tale er et område i rivende utvikling og det er flere aktører som arbeider innenfor feltet. Norge.no har en oppgave med å prøve ut og finne fram til ordninger som kan hjelpe mennesker med særlige behov til å ta del i informasjonssamfunnet. Denne rollen tar Norge.no på alvor, og arbeider med oppgaven både ut fra selvstendige initiativ og i samarbeid med andre.

Den innovatørrollen Norge.no har i forhold til både det å gjøre det enklere for brukerne å finne frem til offentlige tjenester og offentlig informasjon, og det å bedre kvaliteten på offentlige tjenester, innebærer bl.a. å initiere nye tjenester som de fortløpende må vurdere i forhold til kostnader og brukskvalitet. Syntetisk tale er et eksempel på en slik tjeneste. Drift av taleportalen koster 300 000 kroner i året og har per i dag få brukere. Avtalen om taleportalen blei derfor sagt opp frå 1. juli 2006 som følge av at kostnadene ble vurdert som for store i forhold til tallet på brukere.

Jeg er svært opptatt av å bygge ned de digitale skiller og bidra til at så mange som mulig kan delta i informasjonssamfunnet, og Norge.no arbeider derfor kontinuerlig med å vurdere andre og rimeligere løsninger til den oppsagte løsningen for å løse utfordringen mht. til bruk av syntetisk tale. Norge.no skal bl.a. gjennomføre samtaler med Standard Norge om veien videre på dette området.