Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:784 (2005-2006)
Innlevert: 20.04.2006
Sendt: 20.04.2006
Besvart: 03.05.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Vil statsråden sørge for at personer som tildeles brukerstyrt personlig assistent får rett til å velge arbeidsgivermodell?

Begrunnelse

Samarbeidsregjeringen gikk inn for at personer med omfattende bistandsbehov skal få rett til å få omsorgstjenester i form av brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Helse- og omsorgsministeren svarte i brev til stortingsrepresentant Bent Høie av 26. oktober 2005 at hun ville følge opp dette forslaget i et høringsnotat.
I forbindelse med den konkrete utformingen av denne rettigheten er det vesentlig å sikre at brukeren selv kan velge arbeidsgivermodell. Dette innebærer at den som mottar BPA selv kan velge om det er kommunen, andelslaget ULOBA eller andre som skal gi veiledning og opplæring om arbeidslederrollen. I dag er det kommunen som avgjør hvilken arbeidsgivermodell som skal benyttes, hvilket blant annet innebærer at enkelte brukere ikke får anledning til å samarbeide med ULOBA. Dette er ikke i samsvar med formålet med BPA, som er størst mulig grad av selvstendighet for brukerne.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg tar sikte på å sende ut et høringsnotat om endringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse i løpet av sommeren. Spørsmålet om valg av arbeidsgivermodell er et viktig spørsmål som vil bli behandlet i høringsnotatet. Jeg finner det riktigst at jeg tar konkret standpunkt til hvilken løsning som foreslås i selve høringsnotatet og ikke i dette svaret.