Skriftlig spørsmål fra Gunvald Ludvigsen (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:788 (2005-2006)
Innlevert: 20.04.2006
Sendt: 21.04.2006
Besvart: 28.04.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Gunvald Ludvigsen (V)

Spørsmål

Gunvald Ludvigsen (V): Vil statsråden sjå på moglegheitene for å starte eit pilotprosjekt der eldre over 70 år får tilbod om legebesøk i sin eigen heim?

Begrunnelse

Tryggleik, verdigheit og nærleik til tenestene er avgjerande for Venstre sin helsepolitikk. Venstre vil innføre ein omsorgsgaranti for å kvalitetssikre eldreomsorgen og sikre den enkelte sine rettar. Alle som trenger hjelp i kvardagen, må få nødvendig bistand når dei trenger det. Alle eldre skal føle seg trygge på at den enkelte sine behov blir sett og forstått. På bakgrunn av dette vil Venstre gjere framlegg om eit pilotprosjekt der eldre over 70 år skal få tilbod om legebesøk i sin eigen heim. Venstre meiner eit slikt prosjekt skal gjennomførast i 10 ulike by- og landkommunar rundt om i landet. Dei erfaringane ein haustar frå dette prosjektet kan vere med på å bygge eldreomsorga for framtida.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Innledningsvis vil jeg påpeke at etter lov om helsetjenesten i kommunene har kommunen et ansvar for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen får nødvendig helsehjelp. Dette omfatter også nødvendig legehjelp, enten hjelpen gis på legekontor eller i hjemmet. Som representanten er kjent med, har alle innbyggere i Norge rett til å stå på liste hos en fastlege. Dette omfatter også alle hjemmeboende og pleietrengende eldre. Fastlegens plikter overfor innbyggerne på sin liste går fram av fastlegeforskriften og Rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske lægeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene.

Av Rammeavtalen punkt 10.1 går det fram at "legen skal sørge for at innbyggerne på vedkommendes liste får tilgang til allmennmedisinske legetjenester, herunder konsultasjoner, sykebesøk og øyeblikkelig hjelp". Dette innebærer at det enkelte legekontor skal legge til rette for at sykebesøk kan gjennomføres i de spesielle situasjonene hvor dette er aktuelt. Jeg er for eksempel kjent med at en del fastleger rutinemessig reiser i hjemmebesøk ved slutten av arbeidsdagen. Ved sykebesøk til egne pasienter med kronisk alvorlig sykdom kan fastlegen benytte en tilleggstakst på 330 kr som finansieres av folketrygden.

For at fastlegen skal kunne ivareta sitt ansvar overfor den enkelte innbygger på sin liste, og i den sammenheng vurdere behovet for hjemmebesøk, forutsettes det at vedkommende selv, pårørende eller personell i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten kontakter fastlegen. Jeg er enig med representanten i at trygghet, verdighet og nærhet til tjenesten er avgjørende verdier for helsepolitikken. Jeg er også opptatt av å kvalitetssikre eldreomsorgen og sikre den enkeltes rettigheter, og av at alle som trenger hjelp i hverdagen får nødvendig bistand når de trenger det. Spørsmålet er om kartlegging av behov for bistand i hjemmet bør ivaretas av den kommunale pleie- og omsorgstjenesten eller, slik jeg forstår representanten, av lege gjennom legebesøk i eget hjem.

Sosial- og helsedirektoratet gjorde i 2003-2004 en kartlegging av forebyggende hjemmebesøk til eldre. Kartleggingen viste imidlertid ikke entydige resultater med hensyn til hva man kan vinne ved en slik ordning. Ut fra den foreliggende kunnskap anbefaler ikke direktoratet å sette i gang forebyggende hjemmebesøk for eldre i Norge. Derimot trekkes det fram forebyggingspotensial knyttet til bedre utnyttelse av eldresentrene som støtte for pleie- og omsorgstjenestene og en kilde for informasjon og kontakt mellom kommunen og innbyggerne, og til opplæring av nøkkelpersonell i å identifisere hjelpebehov. Sistnevnte kan innebære at det legges til rette for at for eksempel hjemmehjelpere får kompetanse til å gjenkjenne symptomer på ulike aldersrelaterte sykdommer, fysisk og mental funksjonssvikt hos eldre og gis ansvar for å observere og formidle videre behov for helsehjelp, informasjon med mer.

Mitt inntrykk er at kommunenes hjemmehjelpstjeneste og hjemmesykepleie i hovedsak fungerer bra. På denne bakgrunn, og ut fra prinsippet om å utøve omsorg på laveste effektive omsorgsnivå (LEON), tror jeg det vil være en bedre utnyttelse av de samlede ressurser å bygge på disse tjenestene fremfor å etablere en ordning med tilbud om legebesøk til eldre hjemmeboende for å avdekke behov for medisinske tjenester utover det hjemmesykepleien kan gi. De aller fleste innbyggere over 70 år har dessuten et etablert forhold til sin fastlege. Jeg går ut fra at de selv eller pårørende tar kontakt ved behov for medisinsk hjelp uavhengig av hjemmebesøk av hjemmehjelp eller hjemmesykepleier.