Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:786 (2005-2006)
Innlevert: 20.04.2006
Sendt: 21.04.2006
Besvart: 26.04.2006 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): I ulike internasjonale organisasjoner, ikke minst ulike FN-organisasjoner, er det ansatt relativt få nordmenn. Særlig er det få sammenlignet med hva vi yter i økonomiske bidrag og sammenlignet med en del andre land.
Mener utenriksministeren det er et mål også å ha norske ansatte i sentrale internasjonale organisasjoner, og hvis ja, hva vil utenriksministeren gjøre for å få flere norske ansatte?

Begrunnelse

Ved gjennomgang av ulike internasjonale organisasjoner er det et gjennomgående trekk at Norge, nesten uten unntak, er underrepresentert blant de ansatte. Selv om nasjonalitet blant de ansatte selvfølgelig er underordnet andre kvalifikasjoner, så må det være lov for Norge å tenke strategisk i forhold til dette spørsmål. Ikke minst i forhold til å skape nettverk for Norge og det å gi muligheten til norske eksperter til å bli godt kjent med internasjonalt arbeid, noe som vil kunne gi gevinster på sikt. Det er sikkert mange grunner til at ikke flere nordmenn er ansatt i f.eks. FN-systemet. Men det kan også fra myndighetenes side legges bedre til rette for å ta slike jobber, gjennom ulike stimuleringstiltak. Norge bør også, tatt i betraktning at vi i mange sammenhenger er en stor finansiell partner for mange organisasjoner, kunne tillate seg å arbeide aktivt for å fremme egne kvalifiserte kandidater.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det er Regjeringens mål å øke antallet ansatte nordmenn i internasjonale organisasjoner. Med kun 88 nordmenn ansatt i regulære stillinger i dag, er Norge generelt sett underrepresentert i staben i FN-systemet, både i forhold til prinsippet om rekruttering etter geografisk fordeling, og i lys av de betydelige økonomiske bidrag Norge yter til enkelte organisasjoner.

Også i organisasjoner utenfor FN-systemet er Norge svakere representert i staben enn ønskelig. Det gjelder for eksempel regionale organisasjoner som OSSE, Europarådet, EFTA, ESA, og også i NATO, WTO, Verdensbanken og de regionale utviklingsbankene.

Rekruttering til regulære stillinger i internasjonale organisasjoner er en møysommelig og tidkrevende prosess. Målsettingen for antallet norske ansatte vil variere fra organisasjon til organisasjon, og i forhold til Norges utenriks- og utviklingspolitiske prioriteringer, samt i forhold til vår betydning for organisasjonen og de norske bidrag.

Det er viktig å understreke at vi i alle disse sammenhengene forholder oss til de kvalifikasjonskrav som organisasjonene selv fastsetter for stillingene. Det er også vår erfaring at det godt lar seg gjøre å kombinere ønsket om rekruttering av flere nordmenn til FN med kravene som stilles til FN-ansattes kvalifikasjoner.

Utenriksdepartementet søker nå å systematisere og intensivere arbeidet for å få flere nordmenn inn i den daglige driften av internasjonale organisasjoner.

Dette vil blant annet skje ved styrking av den såkalte "Enheten for rekruttering til internasjonale organisasjoner" i departementet som samordner dette rekrutteringsarbeidet.

Hovedoppgaven er å bidra til å redusere underrepresentasjonen ved å aktivt identifisere og lansere velkvalifiserte norske kandidater.

Samtidig er det klart at FNs organisasjoner og sekretariater i henhold til egne regler har et eget ansvar for å sikre rimelig geografisk fordeling blant sine ansatte.

Etter påtrykk fra norsk side har enkelte FN-organisasjoner utarbeidet handlingsplaner for å øke antall nordmenn.

Utenriksdepartementets rekrutteringsenhets oppgave er å bidra til å bekjentgjøre regulære stillinger som lyses ledige internasjonalt, og dessuten å identifisere, aktivt finne og bistå kvalifiserte og interesserte norske kandidater. Disse kan finnes både blant ansatte i norsk utenrikstjeneste og i eksterne fagmiljøer. Kandidater som Norge ønsker å fremme, særlig til lederstillinger og til viktige fagstillinger i sentrale organisasjoner, vil kunne regne med aktiv støtte fra norsk utenrikstjeneste.

Et viktig tiltak for å få flere nordmenn inn i FN-systemet er å bidra aktivt til rekruttering til de såkalte begynnerstillinger. I den sammenheng finansierer Norge årlig mellom 50 og 60 juniorekspertstillinger til ulike FN-organisasjoner. Dette programmet har som formål å opparbeide innsikt i organisasjonenes virksomhet, bygge opp internasjonal kompetanse i norske miljøer, og legge til rette for en mulig videre karriere i FN-systemet. Denne juniorekspertordningen er et viktig virkemiddel for rekruttering til regulære stillinger i FN-systemet.