Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:791 (2005-2006)
Innlevert: 21.04.2006
Sendt: 21.04.2006
Besvart: 27.04.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I lang tid har det vært store problemer med å få registrert/omregistrert biler ved Skien trafikkstasjon. Dette skyldes personal- og kapasitetsproblemer. Dette rammer privatpersoner og bilselgere som er avhengig av raskt og effektivt å få kontrollert og godkjent bilene.
Mener statsråden det er akseptabelt at bedrifter risikerer å tape store summer fordi et statlig forvaltningsorgan ikke sørger for et forsvarlig tilbud, og hva vil statsråden gjøre for å bedre situasjonen ved Skien trafikkstasjon?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I brev til Statens vegvesen Vegdirektoratet 21. november 2005 ba jeg om at nedlegging og endring i tjenestetilbudet ble stilt i bero inntil Statens vegvesen har utarbeidet en helhetlig plan som viser hvordan videre omorganisering kan skje samtidig som brukerne av trafikkstasjonene kan få et godt og tilgjengelig tjenestetilbud i hele Norge. I det pågående arbeidet med den helhetlige planen tar Statens vegvesen utgangspunkt i hensynet til brukerne og service, og tilgjengelighet er her et sentralt element. I planen legges det bl.a. opp til at en del forutsetninger skal være oppfylt for at tjenestetilbudet skal kunne sies å være "godt og tilgjengelig". Ettersom registrering og omregistrering av kjøretøy er en del av tjenestetilbudet vil også dette bli omfattet av planen.

Jeg kan ikke forskuttere en løsning, men legger til grunn at arbeidet i Vegdirektoratet vil sikre et akseptabelt tjenestetilbud ved Skien trafikkstasjon. Jeg kan i tillegg opplyse at Statens vegvesen ved Nedre Telemark distrikt har tatt initiativ til et møte med bilbransjen i området for å drøfte hvilke tiltak som vil kunne være aktuelle for å imøtekomme bransjens behov.

Statens vegvesens forslag til helhetlig plan vil bli sendt på høring i løpet av våren, slik at sentrale og lokale interesser skal få mulighet til å uttale seg til forslaget.