Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:793 (2005-2006)
Innlevert: 21.04.2006
Sendt: 24.04.2006
Besvart: 03.05.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Det foreligger planer for utbygging av E6 og jernbane fra nord for Gardermoen mot Hamar. Oppstartarbeider på E6 ligger inne i Nasjonal transportplan for inneværende fireårsperiode.
Kan samferdselsministeren opplyse om status for planleggingsarbeidet og finansieringsløsningene, og si noe om tidspunktet for å komme i gang med anleggsarbeid?

Begrunnelse

Kapasiteten på E6 nord for Gardermoen mot Hamar er sprengt og strekningen er sterkt ulykkesutsatt. Det er således stort behov for å komme i gang med utbyggingen så snart som mulig.
Både for befolkning og næringsliv er det viktig at hovedferdselsåren nord-sør i landet har god kapasitet og god standard. Strekningen mellom Gardermoen og Kolomoen er første del av etappen for å få utbedret E6 til en standard som er helt nødvendig.
For å redusere reisetiden mellom Hamar og Oslo ligger det inne bygging av en dobbeltsporparsell. Dette vil bedre kapasiteten på Dovrebanen nord for Eidsvoll og på sikt bidra til at reisetiden mellom Hamar og Oslo kan komme under én time.
Det er viktig å se planlegging av vei og jernbane i sammenheng på den aktuelle strekningen. Derfor må dialogen mellom Jernbaneverket, Statens vegvesen, lokale myndigheter og næringslivet være god slik at man får en best mulig løsning for trafikantene, men også for beboerne i området som blir berørt.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 er E6-strekningen fra Gardermoen (Hovinmoen) i Akershus til Kolomoen i Hedmark definert som ett prosjekt. Prosjektet er, under en forutsetning om tilslutning til delvis bompengefinansiering, forutsatt startet opp i første fireårsperiode. Det er videre lagt til grunn en bompengeandel på 50 pst.

I handlingsprogrammet er det forutsatt anleggsstart i inneværende planperiode med bompenger og statlige midler som finansieringskilder. Framdriften i planarbeidet medfører at anleggsstart ikke kan forventes før i andre halvdel av planperioden.

En bompengeutredning var ute til lokal høring høsten 2005. Det var bred tilslutning til delvis bompengefinansiering av prosjektet.

Før bompengeselskapet "E6 Gardermoen-Moelv AS" kan stille midler til disposisjon, må det foreligge en vedtatt stortingsproposisjon med tillatelse til å kreve inn bompenger. Før bompengeproposisjonen kan fremmes, må det foreligge et sikrere kostnadsoverslag også for strekningen langs Mjøsa, fra Minnesund til Skaberud.

Reguleringsplan for strekningen Hovinmoen-Dal ventes vedtatt i Ullensaker herredsstyre og i Eidsvoll kommunestyre 8. mai 2006. Byggeplanlegging pågår.

For arbeidet med reguleringsplan for strekningen Dal-Minnesund ble planprogrammet godkjent i Eidsvoll kommunestyre 27. mars 2006. Det tekniske grunnlaget for planen er avklart. Godkjent reguleringsplan kan foreligge vinteren 2007. Byggeplanarbeidet starter opp høsten 2006.

Planprogrammet for kommunedelplan(er) med konsekvensutredning for firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane på strekningen Minnesund-Skaberud ventes fastsatt av Samferdselsdepartementet i nærmeste framtid. Jernbaneverket og Statens vegvesen har etablert et samarbeid om å koordinere planlegging og formell behandling av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane fram til det foreligger godkjente kommunedelplaner. Godkjente kommunedelplaner i Eidsvoll og Stange på denne strekningen kan foreligge vinteren 2007, men det forutsetter at aktørene trekker i samme retning. Reguleringsplanarbeidet kan starte deretter.

Reguleringsplan for strekningen Skaberud-Kolomoen ble vedtatt i Stange kommunestyre 19. april 2006. Byggeplanlegging pågår.

Jeg vil avslutningsvis vise til mitt brev til Akershus og Hedmark fylkeskommuner om videre framdrift for utbyggingen av E6 mellom Gardermoen og Kolomoen. Brevet følger vedlagt.

Vedlegg til svar:

Jeg viser til brev 7. mars 2006 fra Hedmark og Akershus fylkeskommuner vedrørende ovennevnte.

Jeg er, i likhet med Fledmark og Akershus fylkeskommuner, opptatt av fremdriften av planleggingen av utbyggingen av E6 nordover fra Gardermoen. Strekningen er svært ulykkesbelastet og har kapasitetsproblemer, og vil derfor frem til ferdigstillelse daglig påføre private og næringsliv store kostnader i form av økt reisetid og redusert trygghetsfølelse.

Samferdselsdepartementet skal som kjent fastsette planprogrammet for det videre planarbeidet på strekningen Minnesund-Skaberud. Samferdselsdepartementets føringer ved fastsettelsen vil i første omgang legge et grunnlag for arbeidet med kommunedelplan for denne strekningen. Det er en forutsetning at det skal foreligge planvedtak (kommunedelplan/reguleringsplan) lokalt før en sak om bompenge finansiering kan fremmes for Stortinget. Det er gjort vedtak om kommunedelplan for strekningene Hovinmoen-Dal, Dal-Minnesund og Skaberud-Kolomoen, og Statens vegvesen arbeider nå med reguleringsplaner for samtlige av disse strekningene.

Jeg mener, hovedsakelig på bakgrunn av at planleggingen har kommet langt på samtlige delstrekninger som er aktuelle for bompengefinansiering, at det bør søkes å behandle utbyggingen av E6 fra Gardermoen til Kolomoen som en samlet sak. En ordning hvor strekningen Hovinmoen-Dal, eventuelt også Skaberud-Kolomoen trekkes ut av en overordnet finansieringsstrategi, vil være uheldig ettersom planleggingens siste fase på den gjenværende strekningen vil kunne avdekke momenter som vil kunne få konsekvenser for den samlede bompengefinansieringen av strekningen fra Gardermoen til Kolomoen.