Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:796 (2005-2006)
Innlevert: 24.04.2006
Sendt: 24.04.2006
Besvart: 03.05.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg har merket meg uttalelser fra styreleder Anders Talleraas i Avinor om at flygelederne hadde rett i sine vurderinger av bemanningssituasjonen i kontrolltårnene og følgelig at både flysikringsdivisjonen og styret i Avinor tok feil.
Har samferdselsministeren som generalforsamling og eier i det statlige selskapet Avinor etter dette fortsatt tillit til styreleder og til styret?

Begrunnelse

På bakgrunn av uttalelsene fra styreleder, som har fått bred dekning i media, virker det som om det såkalte "Take-Off-05-prosjektet" som ledelse og styret i Avinor tidligere har stilt seg bak, har vært basert på grove feilvurderinger. Samme program synes å ha påført enkeltreisende, næringsliv og flyselskap store ulemper og ekstrakostnader gjennom store forsinkelser og til tider kaotiske forhold i avviklingen av innenlands flytrafikk.
Tidligere administrerende direktør i selskapet gikk av i desember. Det samme styret som stilte seg bak det feilslåtte prosjektet sitter fortsatt. Det er vanskelig å forstå at et styre som har gjort en så fundamental feil vurdering av et for luftfarten og selskapet så fundamentalt viktig forhold som sikkerhetsmessig nødvendig bemanning i kontrolltårn og i trafikksentraler fortsatt kan ha tillit hos sin eier. Det er vanskelig å forstå at dette styret fortsatt er overlatt ansvar for videre drift og videre utvikling av selskapet. Forholdet er etter min vurdering så spesielt at det krever en særskilt vurdering hos eier uavhengig av den såkalte paragraf -10 planen som selskapet i henhold til sine vedtekter annethvert år skal legge frem for Stortinget og som vil komme senere i 2006.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Etter driftsavbruddene i flygeledertjenesten før jul i fjor ble Norsk Flygelederforening (NFF) og Avinor enige om en gjennomgang av bemanningssituasjonen. Det var komplisert å komme fram til et omforent anslag på hvilke personellressurser som skulle anses tilstrekkelig for å håndtere oppgavene på flygeledersiden, og det var derfor nødvendig å gjøre et eget arbeid for å kunne enes om den faktiske situasjonen.

NFF og Avinor har nedsatt en arbeidsgruppe for å gå gjennom behovet for flygeledere både for operativ tjeneste og andre sentrale oppgaver. Arbeidsgruppen skal fremme forslag til hvilke personellressurser de anser nødvendig for å ivareta oppgavene. Dette arbeidet er ikke avsluttet.

Avinor har imidlertid informert departementet om at prognosene indikerer en underdekning i 2006 og i 2007. Deretter vil bemanningen begynne å øke blant annet på grunn av tilførsel av nyutdannede flygeledere. Avinor vurderer på dette grunnlag nødvendige tiltak for å sikre tilstrekkelig flygelederkapasitet for å ivareta trafikkavviklingen.

Etter min vurdering har Avinor satt i gang nødvendige prosesser for å møte bemanningsutfordringene i flygeledertjenesten. Jeg vil imidlertid følge utviklingen meget nøye. Jeg har tillit til Avinors styre og styreleder. Ordinær generalforsamling for selskapet skal etter planen avholdes 12. juni 2006. Da vil Avinors styre på vanlig måte bli vurdert.