Skriftlig spørsmål fra Jan Sahl (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:799 (2005-2006)
Innlevert: 25.04.2006
Sendt: 25.04.2006
Besvart: 04.05.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): I Soria Moria-erklæringen og i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) varsles utredning av prosjektfinansiering for sammenhengende utbygging og modernisering av nye veg- og jernbanestrekninger.
Kan samferdselsministeren allerede nå uttale seg om mulighetene for prosjektfinansiering versus mulighetene for nye OPS-prosjekter, har Regjeringen konkludert med at prosjektfinansiering skal erstatte OPS-modellen, og når kan vi forvente at Stortinget blir orientert om saken?

Begrunnelse

Representanter fra regjeringspartiene har ved en rekke anledninger varslet en ny modell for helhetlig finansiering av store veg- og jernbaneprosjekter, dels som alternativ til OPS-modellen. Det har vært uttalt at Samferdselsdepartementet skal utrede spørsmålet om prosjektfinansiering, og at den nye modellen skal utprøves allerede i 2007.
Kristelig Folkeparti stiller seg positiv til den varslede prosjektfinansieringsmodellen og ser frem til å få mer informasjon om hvordan dette skal realiseres. Kristelig Folkeparti er imidlertid også positivt innstilt til OPS-modellen, dersom evalueringer av de første prosjektene viser gode resultater. Vi er i utgangspunktet innstilt på å støtte igangsetting av flere OPS-prosjekter der det har en faglig og politisk god begrunnelse, og er ønsket lokalt.
Kristelig Folkeparti savner imidlertid informasjon om det faktiske innholdet i den varslede modellen og om forholdet mellom den nye modellen og OPS-modellen. Uttalelser fra representanter fra regjeringspartiene kan tolkes som at Regjeringen allerede har konkludert med at det ikke er aktuelt med flere OPS-prosjekter, og at Stoltenberg-regjeringen kun satser på prosjektfinansieringsmodellen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Regjeringen har ikke tatt stilling til om OPS-modellen skal videreføres. Jeg viser til at det er lagt opp til at det skal gis en samlet vurdering av erfaringene med OPS når alle anskaffelsesprosessene for de tre prøveprosjektene er gjennomført. Som kjent er prosjektet Klett-Bårdshaug i drift, mens prosjektet Lyngdal-Flekkefjord er klart for drift senere i år. For det tredje prosjektet Grimstad-Kristiansand har Statens vegvesen valgt foretrukket tilbyder, som Statens vegvesen tar sikte på å inngå kontrakt med. Samferdselsdepartementet er i ferd med å forberede evalueringen av disse tre prosjektene. Denne evalueringen vil avgjøre om Regjeringen vil foreslå nye OPS-prosjekter.

Regjeringen vurderer prosjektfinansiering for sammenhengende utbygging og modernisering av nye veg- og jernbanestrekninger. I utgangspunktet er prosjektfinansiering lansert som noe nytt, og ikke til erstatning for OPS-prosjekter. En modell for prosjektfinansiering kan tenkes utformet på ulike måter. Regjeringen vil komme tilbake til en vurdering av prosjektfinansiering i samband med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2007.