Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:801 (2005-2006)
Innlevert: 25.04.2006
Sendt: 26.04.2006
Besvart: 04.05.2006 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Regjeringen har gitt signaler om at differensiert arbeidsgiveravgift kan bli innført igjen. Den nye ordningen vil sannsynligvis bli innført i Nord-Norge, men ikke for alle de kommunene som før hadde differensiert arbeidsgiveravgift. Da ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift ble fjernet, ble det laget en kompensasjonsordning til de aktuelle kommuner. Det er avgjørende for Sauda og andre distriktskommuner at de fremdeles får en kompensasjonsordning.
Vil statsråden sørge for det?

Begrunnelse

Kristelig Folkeparti mener at en ordning med differensiert arbeidsgiveravgift er både et treffsikkert og ubyråkratisk virkemiddel i distriktspolitikken. Det er viktig å beholde denne ordningen. Jeg er kjent med at det pågår en dialog med EU om utformingen av ordningen med sikte på å gjeninnføre mest mulig av den gamle ordningen. Disse signaler om å innføre differensiert arbeidsgiveravgift er svært positive, men den nye ordningen blir kanskje bare innført i Nord-Norge - altså ikke i alle de kommunene som hadde differensiert arbeidsgiveravgift før.
Den tidligere ordningen var et svært viktig distriktspolitisk virkemiddel. Det er avgjørende for blant andre Sauda og andre kommuner at man fremdeles får en kompenasjonsordning for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift hvis denne nye ordningen ikke innføres for distriktskommuner i Sør-Norge.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Det nye regelverket for regionalstøtte som skal gjelde fra 1. januar 2007, åpner for å ta i bruk

differensiert arbeidsgiveravgift som et virkemiddel i områder med svært lav befolkningstetthet. Regjeringen er nå i dialog med EFTAs overvåkingsorgan, ESA, om fortolkningen av regelverket. Vi jobber for å gjeninnføre den differensierte arbeidsgiveravgiften i et så stort område som mulig.

Ifølge retningslinjene er det regioner som representerer eller tilhører en landsdel (NUTS II-region) med under 8 innbyggere pr. km2, som kan kvalifisere for en ordning som differensiert arbeidsgiveravgift. Det enkelte land må også vise at virkemidlet er nødvendig og hensiktsmessig for å hindre eller redusere kontinuerlig befolkningsnedgang i de aktuelle områdene. I tillegg kan "mindre tilstøtende områder" som oppfyller kriteriene, inkluderes i ordningen.

Det er to landsdeler i Norge som tilfredsstiller befolkningstetthetskriteriet: Nord-Norge (Finnmark, Troms og Nordland) og Hedmark-Oppland. Nord-Norge og de nordlige delene av Hedmark-Oppland har også vedvarende befolkningsnedgang. Fortolkningen av "mindre tilstøtende områder" er avgjørende for hvor stort område i Sør-Norge som kan få differensiert arbeidsgiveravgift.

ESA har signalisert at de ikke kan akseptere reduserte avgiftssatser i et like stort område som det området Regjeringen mener bør være inkludert i virkeområdet for differensiert arbeidsgiveravgift. Norge må derfor være forberedt på at ikke alle kommuner som hadde redusert sats inntil 2004 vil få gjeninnført ordningen i 2007. Regjeringen jobber derfor parallelt med alternative virkemidler i områder som ikke får gjeninnført ordningen. Jeg bekrefter at vi ønsker å få på plass gode alternative løsninger i disse områdene samtidig med gjeninnføringen av differensiert arbeidsgiveravgift.