Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:804 (2005-2006)
Innlevert: 27.04.2006
Sendt: 27.04.2006
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 12.05.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sikre virksom konkurranse i distribusjon av tv-signaler når det digitale bakkenettet gis konsesjon?

Begrunnelse

Som statsråden må være kjent med skriver en enstemmig familie-, kultur- og administrasjonskomité i St.meld. nr. 15 (2004-2005) om konkurransepolitikken:

"Komiteen mener de strukturelle, eiermessige og tekniske forutsetningene som påvirker kringkastingsmarkedet er sammensatte og relativt kompliserte, og understreker at det føres en tydelig politikk for å sikre en sunn og rettferdig konkurranse samt mangfold i mediene."

Videre står det:

"Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti vil bemerke at dersom NTV får konsesjon til å drive det digitale bakkenettet i Norge, vil de konkurransemessige virkninger forsterkes all den tid allmennkringkasterne NRK og TV2 samtidig blir distributører. Disse medlemmer ber Regjeringen følge denne utviklingen nøye, og iverksette nødvendige tiltak for å sørge for virksom konkurranse.
"Disse medlemmer vil også vise til den situasjon Telenors sterke posisjon i distribusjonsmarkedet skaper. Som nevnt i meldingen er Telenor sterkt inne på alle distribusjonsplattformene for kringkasting: bakkenett, kabel, satellitt og bredbånd. Dette innebærer at selskapet har en nøkkelposisjon i forhold til å gi innholdsleverandørene tilgang til seerne, og motsatt. De konkurransemessige problemene denne rollen leder til forsterkes av at Telenor selv er tungt inne som innholdsleverandør gjennom eierskapet til Canal Digital, samt at det er Telenor-eide Canal Digital som har eksklusiv rett til satellittdistribusjon av TV2. Disse medlemmer vil også vise til at den konkurransemessige betydning av bredbåndsdistribuert TV, hvor Telenor også er dominerende, dessuten vil kunne bidra til ytterligere å styrke Telenors allerede sterke posisjon i distribusjonsmarkedet."

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Spørsmål nr. 804 fra stortingsrepresentant Knudsen besvares i samråd med min regjeringskollega, kultur- og kirkeminister Trond Giske, av samferdselsministeren. Stortingets presidentskap ble 5. mai d.å. informert av Kultur- og kirkedepartementet om at spørsmålet blir besvart av samferdselsministeren. Overføring av saken departementene imellom medfører at den normale fristen på seks virkedager ikke er overholdt.

Representanten Knudsen viser blant annet til familie-, kultur- og administrasjonskomiteens enstemmige merknad i St.meld. nr. 15 (2004-2005) om konkurransepolitikken der det heter at "de strukturelle, eiermessige og tekniske forutsetningene som påvirker kringkastingsmarkedet er sammensatte og relativt kompliserte, og understreker at det føres en tydelig politikk for å sikre en sunn og rettferdig konkurranse samt mangfold i mediene."

Konkurransen i markedet for distribusjon av kringkasting er underlagt både horisontal lovgivning (konkurranseloven) og sektorlovgivning (lov om elektronisk kommunikasjon).

Det er Post- og teletilsynet (PT) som har som oppgave å regulere konkurransen etter lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), mens Konkurransetilsynet kontrollerer at konkurranselovens forbud og påbud overholdes.

Konkurranseregulerende tiltak etter ekomloven forutsetter at virksomheten har såkalt sterk markedsstilling, dvs. at virksomheten "alene eller sammen med andre har økonomisk styrke i et relevant marked som gjør at tilbyder i stor grad kan opptre uavhengig av konkurrenter, kunder og forbrukere". Loven angir særskilte prosedyreregler som blant annet innebærer definisjon av relevante markeder, markedsanalyser, høring og godkjenning av EFTAs overvåkingsorgan (ESA) før det kan fastsettes eventuelle særlige plikter som regulerer konkurransen i det aktuelle markedet.

PT arbeider for tiden med analyse av og vedtak i markedet for overføringstjenester for kringkasting (marked 18). PT har i markedsanalysen og varsel om vedtak kommet til at de nasjonale markedene som PT har identifisert, ikke skal underlegges sektorspesifikk forhåndsregulering. PT mener altså at markedssituasjonen i markedene for overføringstjenester i aksessnettene for kringkasting ikke utløser særskilte reguleringstiltak etter ekomloven. Jeg understreker at endelig vedtak i dette markedet ikke er truffet, bl.a. innga en rekke høringsinstanser høringssvar innen fristen 17. mars d.å. En av konsekvensene av PTs markedsanalyse/vedtak i marked 18 vil likevel kunne være at verken Norkring eller Norges televisjon as ("Norges televisjon") vurderes å ha sterk markedsstilling i markedet for overføringstjenester for kringkasting.

Det digitale bakkenettet er ikke realisert i Norge ennå. Eneste søker til konsesjonen, som ble lyst ut for annen gang i juni 2005, er Norges televisjon. Konsesjonsvilkårene utarbeides i fellesskap av konsesjonsmyndighetene, dvs. Samferdselsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet. Konsesjonen skal etter planen tildeles av Kongen i statsråd.

Ekomloven setter klare begrensninger for hvilke vilkår som kan stilles i en frekvenstillatelse/konsesjon, jf. ekomlovens § 6-3. Individuelle vilkår begrunnet med konkurranseforhold kan ikke fastsettes i konsesjon, med mindre søkeren selv har påtatt seg slike forpliktelser i sin søknad.

Innenfor rammen ekomloven setter vil jeg imidlertid arbeide for at konsesjonstildelingen i best mulig grad ivaretar konkurransehensyn, bl.a. gjennom å fastsette bestemmelser som skal sikre et tilbud om formidling for alle kringkastere på ikke-diskriminerende vilkår til den digitale plattform Norges televisjon skal drifte. Dette innebærer også at det bør fastsettes objektive utvelgelseskriterier for det tilfelle at etterspørsel fra kanalene overstiger den kapasitet som er tilgjengelig. Konkurrerende betalings-tv-operatører vil kunne etablere et eget kundegrensesnitt basert på den foreliggende infrastrukturen på den digitale plattformen. Vilkårene for slik tilgang skal være ikke-diskriminerende, objektive og transparente.

Avslutningsvis vil jeg bemerke at etter en ev. konsesjonstildeling til Norges televisjon, er det Post- og teletilsynet som skal føre tilsyn med at konsesjonsbestemmelser som omhandler sektorspesifikk regulering etter ekomloven, blir etterlevd.