Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:807 (2005-2006)
Innlevert: 27.04.2006
Sendt: 28.04.2006
Besvart: 08.05.2006 av justisminister Knut Storberget

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): I forbindelse med "Operasjon Pendulum" som ble gjennomført av politiet i 2002 ble det innledet etterforskning i 159 saker vedrørende kjøp, distribusjon og oppbevaring av bilder av seksuelle overgrep mot barn (barnepornografisk materiale).
Kan statsråden redegjøre for hvor mange av disse sakene som førte til domfellelse, for hvor mange saker som er henlagt, for hvilke henleggelsesgrunnlag som er benyttet og for bakenforliggende årsaker til en eventuell lav domfellelsesprosent i disse sakene?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: "Operasjon Pendulum" var navnet på norsk politis fellesaksjon mot nedlasting av ulovlig materiale i form av bilder og film av seksuell misbruk av barn. Operasjonen ble gjennomført i august 2002, og var basert på opplysninger fra andre lands politimyndigheter etter gjennomførte operasjoner.
Opplysningene ga grunnlag for videre etterforskning i 159 saker i Norge. Jeg har fått opplyst fra Politidirektoratet at 97 saker har ført til domfellelse eller at gjerningsmannen har fått forelegg. 4 av sakene endte med frifinnelse. 53 saker er blitt henlagt og 5 saker er fortsatt ikke ferdigbehandlet av politi og påtalemyndighet.
På bakgrunn av sakenes kompleksitet og omfang vurderer politiet oppklaringsprosenten i de saker som ble initiert med "Operasjon Pendulum" som forventet. Det er også viktig å peke på den meget viktige allmennpreventive effekt som antas oppnådd ved å rette fokus på seksuelle overgrep mot barn i form av barnepornografiske materiale på Internett.