Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:811 (2005-2006)
Innlevert: 27.04.2006
Sendt: 28.04.2006
Besvart: 03.05.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Mener statsråden at røyking i friluft bør gi grunn til oppsigelse?

Begrunnelse

NRK Buskerud meldte nylig at ansatte på Sykehuset Buskerud som blir tatt i å røyke på sykehusets område i arbeidstiden kan risikere å bli sparket. Den første reaksjonen for den som blir tatt er en skriftlig advarsel, men dersom den ansatte blir tatt flere ganger kan oppsigelse være aktuelt. Sykehuset Buskerud har 3 000 ansatte, og alle har blitt informert om det nye regelverket.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Arbeidsmiljøloven har et generelt krav om at alle oppsigelser fra arbeidsgiver skal være saklig begrunnet. Hva som anses å være saklig grunn, beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfellet, og det er domstolene som har myndighet til å fatte avgjørelser om dette. Jeg finner det derfor ikke riktig å ta stilling til om en overtredelse av røykeforbudet på Sykehuset Buskerud vil kunne gi grunnlag for oppsigelse.

Uten å gå inn i denne konkrete saken, vil jeg likevel fremholde at et sykehus, i kraft av eiendoms- og styringsrett, må ha vid adgang til å bestemme om og i hvilken utstrekning det skal være anledning til å røyke på sykehusområdet, det være seg inne eller utendørs. Jeg antar at røyking på sykehusets område kan virke sjenerende for sykehusets pasienter, selv om røykingen foregår ute i friluft. Som nevnt ovenfor finner jeg det imidlertid ikke riktig å ta stilling til om og ev. når en overtredelse av et slikt røykeforbud skal kunne gi grunnlag for oppsigelse av ansatte på sykehuset.