Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:813 (2005-2006)
Innlevert: 27.04.2006
Sendt: 28.04.2006
Besvart: 08.05.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Det er avdekket at aleneforeldre over hele landet har fått tilsendt feilutfylte selvangivelser. Skattemyndighetene hadde lett kunnet hente ut informasjon fra trygdeetaten om hvem som er enslig forsørger, og på denne måten forebygget feil.
Vil finansministeren ta initiativ til å bedre rutinene slik at risikoen for slike feil minimeres i fremtiden?

Begrunnelse

Det er avdekket at aleneforeldre over hele landet har fått tilsendt feilutfylte selvangivelser. Rundt 30 000 foreldre som ikke lever sammen er blitt plassert i feil skatteklasse og risikerer å måtte betale fra 9 500 til 11 100 kr for mye i skatt om de ikke endrer på selvangivelsen før fristen for innsending 30. april. Aleneforeldre og samboende med særkullsbarn uten felles barn har krav på skatteklasse 2.
Skattedirektoratet har opplyst at feilen i hovedsak skyldes at foreldre som har en privat avtale om barnebidrag, og som ikke bruker staten for innkreving av bidraget, automatisk blir plassert i skatteklasse 1, uavhengig av hvilken skatteklasse de hadde året før.
Enslige forsørgere kan til sammen ha betalt millionbeløp i for mye skatt de siste årene på grunn av denne praksisen.
Det er riktignok skatteyters ansvar å fylle ut selvangivelsen, men så kompliserte og uoversiktlige som reglene er blitt, er det viktig at myndighetene legger forholdene best mulig til rette for at det betales riktig beløp i skatt.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Skatteetaten produserer den forhåndsutfylte selvangivelsen basert på opplysninger fra tredjemenn, som arbeidsgivere, banker, forsikringsselskap, barnehager mv. For å identifisere enslige forsørgere er det bare de tilfeller hvor bidragene går via bidragsfogd at skatteetaten på forhånd vet hvem av foreldrene som har krav på skatteklasse 2. Skatteetaten kan ikke uten videre legge fjorårets selvangivelse til grunn, fordi det kan ha skjedd sivilstands-/samlivsendringer, eller endringer i private avtaler om barneomsorgen.

Selv om skatteetaten sender ut selvangivelse som er forhåndsutfylt, skal skattyter sjekke opplysningene, gjøre eventuelle endringer og føre opp det som mangler. Dersom skattyter er plassert i feil skatteklasse, er det altså skattyters ansvar å korrigere dette.

Siden skatteetaten er klar over at mange skattytere er usikre på plassering i skatteklasse, er dette et tema som blir tatt spesielt opp i rettledningen til selvangivelsen. Blant annet er det framhevet i rettledningens sjekkliste at dette er en opplysning skattyter bør kontrollere. I tillegg blir de skattytere som i fjor var lignet i skatteklasse 2 som enslig forsørger, men som i den forhåndsutfylte selvangivelsen har fått foreslått klasse 1, gjort særskilt oppmerksom på at de bør sjekke denne opplysningen.

Det er likningskontoret som foretar den endelige likningen, og som gjør korrigeringer ut fra hva skattyter har opplyst i sin selvangivelse. Likningskontoret foretar i tillegg også en del kvalitetskontroller av likningen før endelig skatteoppgjør blir produsert. Blant annet blir personer som maskinelt er foreslått liknet i klasse 1, men som ble liknet i klasse 2 året før, tatt ut til en ekstra kontroll. I de tilfeller likningskontoret finner at feil skatteklasse er benyttet, blir dette rettet opp av likningskontoret.

Det er dermed ikke grunn til å anta at enslige forsørgere i noe større omfang har betalt for mye i skatt som følge av plassering i feil skatteklasse.

Når det gjelder trygdemyndighetenes opplysninger om hvem som er enslig forsørger, er dette opplysninger som er underlagt taushetsplikt, og som trygdemyndighetene derfor ikke uten videre kan utlevere til andre. Jeg vil også bemerke at det ikke alltid er samsvar mellom skatte- og trygdelovgivningens definisjoner av enslig forsørger. Opplysningene fra trygdeetaten vil dermed alene ikke være tilstrekkelig til å identifisere alle enslige forsørgere som skal plasseres i skatteklasse 2. Skatteetaten utreder imidlertid nå mulighetene for å få tilgang til opplysninger om enslige forsørgere fra trygdeetaten, og hvordan disse opplysningene kan benyttes i likningsbehandlingen.