Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:816 (2005-2006)
Innlevert: 27.04.2006
Sendt: 28.04.2006
Besvart: 08.05.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): En registrering ved legevakten i Alta første kvartal 2006 viser at av i alt 27 akutte luftambulanseflyoppdrag (høyeste hastegrad) forelå 14 alvorlige avvik, hvorav 3 hendelser der ambulanseflyet ikke lot seg oppdrive i det hele tatt. En tilsvarende registrering i 1991 viste avvik i kun 32 av 400 tilfeller (8 pst.). Erfaringene så langt i år peker i retning av avvik i vel 50 pst. av tilfellene. Det vises også til interpellasjonen i april 2006.
Hvordan har statsråden i ettertid bidratt til å styrke tjenesten?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Som jeg gjorde rede for i min besvarelse av interpellasjon i Stortinget 6. april d.å. har Helse Nord RHF allerede iverksatt og planlagt flere tiltak for å forbedre den prehospitale akuttmedisinske beredskapen for befolkningen i Finnmark. I tråd med det jeg har signalisert om å følge opp saken, har jeg bedt Helse Nord RHF om å avlegge en rapport til departementet innen 1. juni 2006 hvor det skal gis en vurdering av effekten av de tiltak som er iverksatt og vurdering av behovet for eventuelle supplerende tiltak.