Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:822 (2005-2006)
Innlevert: 28.04.2006
Sendt: 28.04.2006
Besvart: 05.05.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): I forbindelse med utarbeidelse av forskrifter for regulering av markedene for kollektiv tjenestepensjon er det kommet frem at Finansdepartementet i praksis har overlatt utarbeidelse av forskrift som grunnlag for høring til et par private aktører og noen interesseorganisasjoner ledet av banklovkommisjonens leder Selvik.
Mener finansministeren dette er en tilfredsstillende og forsvarlig prosess for utarbeidelse av et regelverk som skal ivareta alle aktører i markedet sine interesser, samt de pensjonssparendes interesser?

Begrunnelse

Forskriften slik den er utformet ser ut til å særlig favorisere de markedsaktørene som har vært med å utforme forslaget til forskrift. Disse aktørene representerer nærmere 90 pst. av markedet for kollektiv tjenestepensjon til private foretak, og det fryktes at reglene slik de nå er utformet i praksis vil stenge ute øvrige aktører fra markedet. Kundemobiliteten i markedet er historisk lav, og denne første fasen er derfor kritisk for en fungerende konkurranse i markedet.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Departementet har tidligere besvart tilsvarende henvendelse fra andre om dette. Jeg vil derfor innledningsvis få redegjøre for tidligere korrespondanse.

1. I brev til departementet 2. mars 2006 stilte foretakene Gjensidige Pensjonsforsikring AS, Handelsbanken Liv, If Skadeforsikring, Silver Pensjonsforsikring AS, Skagen Fondene/Stavanger Fondsforvaltning AS og Terra Fondsforvaltning AS følgende spørsmål:

1. "Har Finansdepartementet tildelt noen person eller utvalg noe mandat for utforming av forskrifter i forbindelse med gjennomføring og iverksetting av lov av 21. desember 2005 nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon og lov av 10. juni 2005 nr. 124 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet (forsikringsloven)?

2. Dersom et slikt mandat er gitt, etter hvilke kriterier var utvalget som utarbeidet forskriftsutkastene satt sammen?

3. Dersom et slikt mandat ikke er gitt, hvilken rolle skal Banklovkommisjonens leder ha i det fremtidige arbeid med utarbeidelse av forskrifter for regulering av tjenestepensjonsmarkedene?"

Departementet besvarte denne henvendelsen som følger i brev av 3. april 2006:

"Det vises til brev fra Gjensidige Pensjonsforsikring AS, Handelsbanken Liv, If Skadeforsikring, Silver Pensjonsforsikring AS, Skagen Fondene/Stavanger Fondsforvaltning AS og Terra Fondsforvaltning AS av 2. mars 2006 om "utkast til forskrifter for regulering av markedene for kollektiv tjenestepensjon". I brevet reises noen spørsmål i forhold til departementets organisering av utarbeidelse av høringsnotat og utkast til forskrifter "ut fra konkurransemessige aspekter".

Stortinget har vedtatt ny forsikringslov og lov om obligatorisk tjenestepensjon. Ny forsikringslov ble vedtatt i Odelstinget 24. mai 2005 og sanksjonert 10. juni 2005. Nye lovregler om livsforsikringsselskapers virksomhet, som ble vedtatt høsten 2004, er inkorporert i den nye forsikringsloven. Stortinget bestemte 26. mai 2005 at ny lov om obligatorisk tjenestepensjon skulle tre i kraft 1. januar 2006.

Det er behov for forskrifter som supplerer forsikringsloven før denne kan settes i kraft. Samtidig bør ikraftsettelse av ny forsikringslov sees i sammenheng med lov om obligatorisk tjenestepensjon. Etter departementets vurdering er det også grunn til å gi enkelte supplerende regler om obligatorisk tjenestepensjon i forskrift.

Basert på utkast fra Kredittilsynet og supplerende utkast fra professor dr. juris. Erling Selvig har Finansdepartementet utarbeidet et høringsnotat og utkast til forskrifter som nå er sendt på høring. Det er, som det fremgår av departementets høringsnotat, lagt opp til at forskrifter som omtalt i høringsnotatet skal fastsettes av Finansdepartementet etter at høringen er avsluttet. Høring vil gi interesserte parter adgang til å fremme sine synspunkter.

For øvrig vil vi understreke at høring av et utkast tilfredsstiller reglene om utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelse fra interesserte i forvaltningsloven § 37."

2. Etter at de samme foretakene henvendte seg til Konkurransetilsynet i brev av 14. mars 2006, ba Konkurransetilsynet i brev til Finansdepartementet av 5. april 2006 om "FINs kommentar til de påstandene som fremkom i henvendelsen fra foretakene, herunder særlig om FIN i praksis har overlatt forskriftsreguleringen av markedet til en gruppe private aktører ledet av Banklovkommisjonens leder Selvig".

Departementet besvarte henvendelsen fra Konkurransetilsynet som følger i brev av 21. april 2006:

"Det vises til brev fra Konkurransetilsynet 5. april 2006.

Departementet sendte 3. april 2006 på høring et høringsnotat og utkast til forskrifter til ny forsikringslov mv. Høringsnotatet og utkast til forskrifter er utarbeidet av departementet. Departementet har utarbeidet høringsnotat og utkast til forskrifter basert på et utkast fra Kredittilsynet av 24. oktober 2005 og et supplerende utkast fra professor dr. juris. Erling Selvig av 30. januar 2006. Konkurransetilsynet har fått tilsendt departementets høringsnotat og utkast til forskrifter som høringsinstans.

I brevet fra Gjensidige Pensjonsforsikring AS m..fl. til Konkurransetilsynet av 14. mars 2006, fremmes enkelte synspunkter om konkurransemessige effekter av utkastet fra Selvig. Departementet viser til at dette er et utkast som har inngått som en del av grunnlagsmaterialet for departementets høringsnotat og utkast til forskrifter. Departementet er kjent med at dette utkastet har vært drøftet i en gruppe bestående av personer i større forsikringsselskaper og arbeidslivets organisasjoner. Som nevnt er departementets høringsnotat og utkast til forskrifter nå sendt på høring. Høringen vil gi interesserte parter adgang til å fremme sine synspunkter. Forskrifter skal fastsettes av departementet etter at høringen er avsluttet. Det kan m.a.o. vanskelig med rimelighet hevdes at forskriftsreguleringen på dette området i praksis er overlatt til private aktører."

3. Jeg antar at det er de samme forhold som vist til ovenfor som ligger til grunn for spørsmålet fra representanten Leirstein. Jeg vil derfor vise til de svar departementet har gitt i brev til de seks foretakene og til Konkurransetilsynet. Høringsnotat og utkast til forskrifter til ny forsikringslov mv. ble utarbeidet av departementet basert på et utkast fra Kredittilsynet av 24. oktober 2005 og et supplerende utkast fra professor dr. juris. Erling Selvig av 30. januar 2006. Jeg er kjent med at Selvig underveis i sitt arbeid drøftet utkastet med en gruppe bestående av personer i større forsikringsselskaper og arbeidslivets organisasjoner. Departementets høringsnotat og utkast til forskrifter ble sendt på høring ved brev 3. april 2006. Høringen vil gi interesserte parter adgang til å fremme sine synspunkter. Forskrifter skal fastsettes av departementet etter at høringen er avsluttet.