Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:823 (2005-2006)
Innlevert: 28.04.2006
Sendt: 02.05.2006
Besvart: 08.05.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Altinn skal utvikles til å være næringslivets felles portal for elektroniske tjenester fra det offentlige i løpet av 2008. For å oppnå dette målet er det viktig at alle etater som næringslivet har rapporteringsplikt til, har et fokus på å utarbeide skjemaer som kan leveres via Altinn.
Kan næringsministeren redegjøre for hva som gjøres av påtrykk for å få viktige skjemaetater inn i Altinn, og om målsettingene fra handlingsplanen vedrørende Altinn vil overholdes ambisjons- og tidsmessig?

Begrunnelse

I handlingsplanen Et enklere Norge 2005-2009 legges det opp til en del konkrete målsettinger for Altinn. Selv om intensjonen til Altinn er at dette skal være næringslivets rapporteringskanal til det offentlige, så virker det som om noen offentlige etater arbeider med sine egne skjemaløsninger uavhengig av Altinn. Rikstrygdeverket, som er en betydelig oppgavemottaker, utarbeider for tiden egne løsninger, i stedet for å samordne sitt arbeid med Altinn.

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Arbeidet for forenkling og tilrettelegging for næringslivet er viktig for at den enkelte bedrift skal kunne bruke mest mulig tid på produksjon og innovasjon, og minst mulig tid på administrasjon. Jeg prioriterer derfor dette arbeidet svært høyt.

I Regjeringens satsing på arbeid med forenkling og tilrettelegging for næringslivet er gode og brukervennlige offentlige elektroniske tjenester høyt prioritert. Innsending av lovpålagte skjemaer er en første del av dette arbeidet. Altinn-portalen skal bli næringslivets dør til det offentlige, et sted der en kan finne både innrapporteringsløsninger, andre typer tjenester og også informasjon om regelverk, offentlige ordninger mv., oppdatert, kvalitetssikret og brukerfokusert.

Både næringslivet som brukere og offentlige etater skal i størst mulig grad gis en merverdi ved å bruke Altinn. Dette kan best gjøres ved å utvikle løsninger som er basert på tett dialog med brukerne. Jeg vektlegger derfor brukermedvirkning sterkt i dette arbeidet.

Det er avgjørende for å nå målene at vi får til et godt samarbeid med alle etater som har tjenester til næringslivet. Brønnøysundregistrene/Altinn sentralforvaltning har jevnlig kontakt med svært mange etater. Mitt departement samarbeider tett med andre departementer og etater og også med samarbeidspartnere som representerer kommunal sektor, for å få utviklet og tatt i bruk fellesløsninger. Antall etater som benytter Altinn øker jevnt, og jeg har tro på at økningen vil gå enda raskere fremover. I tillegg har jeg nylig invitert de mest sentrale etatene til et møte for å drøfte hvordan vi i fellesskap kan få til best mulige elektroniske tjenester fra det offentlige til norsk næringsliv.

Rikstrygdeverket er en betydelig innhenter av oppgaver fra næringslivet. Trygdeetaten vil fra 1. juli i år som kjent inngå som en del av den nye Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Sentrale elementer i etableringen av den nye arbeids- og veldferdsordningen er å utvikle nye, effektive og brukervennlige løsninger og å utvikle nye digitale tjenester og kanaler. IKT er en betydelig faktor i dette, og internettbaserte løsninger er av stor betydning. Altinn er derved en løsning som Arbeids- og velferdsdirektoratet har erklært de vil forholde seg aktivt til, og bruke på viktige tjenesteområder. NAV deltar aktivt i arbeidet med utvikling av neste generasjon Altinn.

Jeg vil til slutt forsikre om at arbeidet med utviklingen av Altinn som næringslivets dør til offentlige tjenester vil fortsette med uforminsket styrke.