Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:825 (2005-2006)
Innlevert: 28.04.2006
Sendt: 02.05.2006
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 08.05.2006 av justisminister Knut Storberget

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Grunneiere som har anlagt sak ved enkelte jordskifteretter opplever at det kan ta lang tid før saken kommer opp til behandling. Samtidig er det mindre saksmengde ved andre jordskifteretter. Overføring av sak er mulig dersom den jordskifterett hvor saken er anlagt, ønsker å overføre saken.
Hvilke retningslinjer foreligger overfor jordskifterettene som kan bidra til at saker blir overført til jordskifteretter med mindre saksmengde, slik at publikum kan få sine saker behandlet raskere?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg er kjent med at mange jordskifteretter sliter med stor saksmengde og lang behandlingstid, mens andre jordskifteretter er mer à jour.

Domstolslovens alminnelige bestemmelser gjelder også for jordskifterettene. Når det gjelder overføring av saker, viser jeg til bestemmelsene i §§ 19 annet ledd og 38. Ifølge mine opplysninger brukes disse bestemmelsene i stor utstrekning der dette er fornuftig.

Mange saker er imidlertid av en slik karakter at overføring ikke er rasjonelt. Det er blant annet saker der det er omfattende arbeid knyttet til bonitering, verdsetting og teknisk arbeid, dvs. markarbeid. Disse sakene vil bli uforholdsmessig kostbare ved overføring til jordskifteretter som ligger langt unna.

Jeg er for øvrig orientert om at ressurssituasjonen er vanskelig for mange jordskifteretter og at det har vært vanskelig med rekrutteringen til dommerstillinger.

Som kjent ble administrasjonen av jordskifterettene fra siste årsskifte overført fra Landbruks- og matdepartementet til Domstoladministrasjonen. Det arbeides blant annet med en samordning av IKT som vil gi effektiviseringsgevinster for jordskifterettene. Spørsmålene om ventetiden for å få en sak til behandling og saksbehandlingstiden vies stor oppmerksomhet både i Domstoladministrasjonen og ved den enkelte jordskifterett.