Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:832 (2005-2006)
Innlevert: 02.05.2006
Sendt: 03.05.2006
Besvart: 11.05.2006 av justisminister Knut Storberget

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Var Nordsjødykkeralliansens rapport av 9. april 2003 en del av grunnlaget for Justisdepartementets lovavdelings uttalelse til NOU 2003:5, og i tilfelle ikke, har denne rapporten i ettertid vært gjennomgått på en grundig måte for å forsikre seg om at dens innhold ikke har betydning for anbefalingen fra Justisdepartementets lovavdeling?

Begrunnelse

Det er fortsatt diskusjon om den politiske løsningen som ble valgt i pionerdykkersaken. I motsetning til granskingskommisjonen fant staten ikke grunnlag for at det forelå et juridisk erstatningsrettslig ansvar for dykkerne som gruppe. Staten tok imidlertid et politisk og moralsk ansvar, og det ble ved behandlingen av St.meld. nr. 47 (2002-2003) tilkjent en kollektiv og individuell oppreisning.
Til grunn for dette lå en uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling, datert 27. mars 2003. Pionerdykkerne mener i ettertid at deres rapport av 9. april Dykkernes tilsvar på rapport fra Granskingskommisjonen for undersøkelse av pionerdykkernes forhold i Nordsjøen, inkludert vedlegg, ikke var med i vurderingen til Justisdepartementets lovavdeling. De mener at denne rapporten dokumenterer at staten hadde betydelig kunnskap om de medisinske konsekvensene av så dype dykk på det tidspunktet de ble gjennomført. De mener at dette skaper grunnlag for et juridisk erstatningsrettslig ansvar for dykkerne som gruppe.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet knytter seg til erstatningskrav mot staten fra dykkere. Behandlingen av erstatningskravene hører under Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Nærmere vurderinger av saken, herunder av de faktiske forhold, hører under arbeids- og inkluderingsministeren som statens partsrepresentant. Spørsmål som gjelder en gjennomgåelse av Nordsjødykker Alliansens rapport av 9. april 2003 må rettes til arbeids- og inkluderingsministeren.

Uttalelsen fra Lovavdelingen som det siktes til i det skriftlige spørsmålet, er datert 27. mars 2003, altså før den rapporten som nevnes i spørsmålet. Uttalelsen 27. mars 2003 er basert på det grunnlag som utredningen NOU 2003:5 Pionerdykkerne i Nordsjøen gav.

Justisdepartementets lovavdeling har bl.a. til oppgave å gi uttalelser om generelle rettsspørsmål til bruk for regjeringen og statsforvaltningen. I samsvar med dette er uttalelsen 27. mars 2003 avgrenset til å gjøre rede for og ta stilling til de prinsipielle sider av spørsmålene, basert på hva gjeldende lovgivning og rettspraksis etter Lovavdelingens syn ga dekning for. Lovavdelingen avgir tradisjonelt sine uttalelser om gjeldende rett uten at disse vurderes av statsråden i Justisdepartementet.

Lovavdelingen avviste ved brev 3. september 2004 til det daværende Arbeids- og administrasjonsdepartementet å foreta en fornyet vurdering av saken, der det også skulle ses hen til hva som fremkommer i høringsuttalelsene til NOU 2003:5. Skal det vurderes nærmere hvilke faktiske forhold som skal legges til grunn for en rettslig vurdering, vil det avhenge av en bevisvurdering som det ikke hører under Lovavdelingen å foreta.

I brev 3. september 2004 fastholder Lovavdelingen de vurderinger som ble gjort i uttalelsen 27. mars 2003 ut fra de begrunnelser som er gitt der, så langt utredningens (NOU 2003:5) grunnlag rekker, men understreker samtidig at spørsmålet etter sin art hører under domstolene.