Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:835 (2005-2006)
Innlevert: 02.05.2006
Sendt: 03.05.2006
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 11.05.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): NRK Dagsrevyen har satt søkelys på at parkeringsbevis for funksjonshemmede kan misbrukes både ved at innvilget kort kan selges videre til uvedkommende eller ved forfalskning. Dette må stoppes. Ordningen skal forbeholdes funksjonshemmede og skal ikke misbrukes.
Hvilke regler og lover kan brukes for å hindre fusk, straffeforfølge videresalg og forfalskning, og mener statsråden det er behov for nye tiltak eller regler for å hindre at dette skjer?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er særlig personer som ikke kan gå eller som har vansker med å bevege seg over noen lengde, og derfor har særlig behov for parkeringslettelser, som kan få utstedt parkeringstillatelse for forflytningshemmede, jf. forskrift 15. mars 1994 nr. 222. Parkeringstillatelsen utstedes av kommunen der vedkommende bor. I tillegg til å gi særskilte rettigheter til parkering, gir tillatelsen også enkelte andre rettigheter for innehaveren, som rett til fri passering i bomringer og fritak fra piggdekkavgift. Kortet som dokumenterer innehaverens rettigheter er utformet i henhold til en EU-rekommandasjon.

Det har dessverre i en del tilfeller forekommet forfalskninger av disse tillatelsene. Dette er blant annet avslørt av trafikkbetjenter ved deres kontroller. Er tillatelsen forfalsket, vil det være grunnlag for politianmeldelse for dokumentfalsk, jf. straffeloven § 182. Det opplyses at et slikt forhold i praksis vil kunne medføre ileggelse av bot på ca. 5 000 kr.

Samferdselsdepartementet er ikke kjent med konkrete tilfeller av videresalg av slike tillatelser. Et slikt forhold vil imidlertid kunne straffes etter straffeloven § 372 annet ledd eller vegtrafikkloven § 31.

Det forekommer dessverre også tilfeller hvor andre enn den som har fått utstedt kortet misbruker dette, for eksempel ved at andre innen husstanden bruker kortet når ikke den berettigede er med i kjøretøyet. For slike og andre misbrukstilfeller er det i den aktuelle forskriften gitt adgang for kommunen til å tilbakekalle parkeringstillatelsen.

Det er nå fremlagt en rapport fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe som har foretatt en gjennomgang av offentlig og privat avgiftsparkering. Både Norges Handikapforbund, Forflytningshemmedes Fellesorganisasjon og parkeringsnæringen har vært representert i gruppen. Som del av et foreslått ensartet regelverk for offentlige og private parkeringstilbydere foreslår arbeidsgruppen en rekke endringer som vil gi gjennomgående og harmoniserte rettigheter for forflytningshemmede. I tilknytning til dette foreslås det etter anmodning blant annet fra de funksjonshemmedes organisasjoner også en full gjennomgang av forskrift om parkering for forflytningshemmede. Særlige vurderingstemaer vil da være nettopp utformingen av kortene og konkrete tiltak for å hindre misbruk av disse. Arbeidsgruppen tilrår også at det vurderes opprettet et sentralt register over utstedte tillatelser.

Rapporten skal med det første sendes på en offentlig høring, og er i sin helhet tilgjengelig på Samferdselsdepartementets sider: www.sd.dep.no.

Jeg vil være spesielt oppmerksom på den problemstillingen representanten har tatt opp i den videre oppfølgingen av rapporten.