Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:841 (2005-2006)
Innlevert: 03.05.2006
Sendt: 04.05.2006
Besvart: 11.05.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I brev av 7. november 2005 fra SFT til Kirkenes Transit legger SFT til grunn at fordi Bøkfjorden er nasjonal laksefjord, bør det i fremtiden ikke foregå oljeomlasting der. Videre at skipstrafikk også medfører fare for akutte utslipp.
Hvilke typer aktivitet ønsker Regjeringen i fremtiden skal forbys i nasjonale laksefjorder?

Begrunnelse

Ørretoppdrett har fått alvorlige begrensninger på grunn av vern som nasjonal laksefjord og midlertidiger sikringssoner for laksefisk. SFT peker nå på at ved "skipstrafikk kan akutte utslipp ikke utelukkes", og det er grunn til å spørre om også skipstrafikk i fremtiden skal forbys i nasjonale laksefjorder.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Stortingets vedtak om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder, jf. Innst. S. nr. 134 (2002-2003), romertallvedtak I og II, innebærer at laksen i disse vassdragene og fjordene skal sikres en særskilt beskyttelse.

Beskyttelsesregimet for de nasjonale laksevassdragene og laksefjordene framgår av beskrivelsen i St.prp. nr. 79 (2001-2002), henholdsvis kap. 4.3.2 og 4.4.2, samt Innst. S. nr. 134 (2002-2003), vedtak III.

Beskyttelsesregimet for de nasjonale laksefjordene går i korthet ut på at det ikke vil være tillatt å etablere nye konsesjoner for matfiskeoppdrett med laksefisk og noe strengere regler for rømningssikring og helsekontroll i etablerte anlegg. Større inngrep i munningsområdene og virksomhet med risiko for alvorlig forurensning vil heller ikke være tillatt.

Jeg ser det ikke som aktuelt å endre det vedtatte beskyttelsesregimet i de etablerte nasjonale laksfjordene og vurderer det heller ikke som aktuelt med et generelt forbud mot ordinær skipstrafikk i disse.

Jeg ser imidlertid at det kan være behov for å presisere hvordan visse typer aktivitet skal bedrives innenfor de vedtatte nasjonale laksefjordene, herunder spesielt virksomhet og tiltak som medfører fare for forurensing. Disse problemstillingene vil bli omtalt nærmere i stortingsproposisjonen om ferdigstilling av ordningen. Denne vil bli fremmet i løpet av året.