Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:842 (2005-2006)
Innlevert: 03.05.2006
Sendt: 04.05.2006
Besvart: 11.05.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Den gamle radiomasten på Vigra står i inn- og utflygningstraseen for Ålesund lufthavn. Det hevdes at dette øker krav til sikkerhetsmarginer i dårlig vær som igjen fører til at flere overflygninger med dårlig regularitet som resultat. Spørsmålet om flytting av masten har vært diskutert med berørte parter i flere år uten at det er fremkommet en løsning.
Vil statsråden ta et initiativ for å få løst saken slik at inn- og utflygningstraseen til Ålesund lufthavn blir bedre sikret?

Begrunnelse

Selskapet Norkring, et datterselskap av Telenor ASA, eier masten. Avinor AS er et statlig heleid selskap som eier og driver flyplasser i Norge, også Ålesund Lufthavn. Sikkerhet har høyeste prioritet i Avinor, og selskapet er ansvarlig for å opprettholde riktig sikkerhetsnivå på flyplassene. Avinors flygeledere bemanner tårn på flyplasser og kontrollsentraler og er ansvarlig for kontroll av luftrommet, herunder også avvikling av trafikk til og fra flyplasser med god regularitet.
Jeg håper at statsråden kan ta et initiativ for å sikre praktiske og økonomiske løsninger som kan føre til at radiomasten på Vigra, oppført i 1952, kan fjernes eller flyttes. Bedre sikkerhet og bedre regularitet i trafikkavviklingen er viktig for videre utvikling av Ålesund lufthavn.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Spørsmål vedrørende høyden og behovet for radiomasten ved Ålesund lufthavn, Vigra, har flere ganger tidligere vært til behandling i Samferdselsdepartementet, senest i 1998. Jeg har imidlertid på nytt vært i kontakt med Norkring AS som eier masten, og Avinor.

Opplysninger jeg har mottatt fra Norkring AS tyder på at NRK, som er bruker av masten, trenger masten inntil videre for å kunne utføre sine oppgaver. På et tidspunkt kan innføring av ny teknologi gjøre masten overflødig, men det er høyst usikkert når dette vil kunne finne sted. Eneste løsning pr. i dag er derfor å flytte masten. En slik flytting vil medføre forholdsvis betydelige kostnader.

Avinor påpeker at flytting av masten vil gi grunnlag for en forbedret regularitet på Vigra gjennom færre overflyginger ved landing fra vest under spesielle værforhold. Regulariteten i dag er på 97-98 pst.

På bakgrunn av at regulariteten på Vigra pr. i dag ansees tilfredsstillende og at kostnadene ved å flytte masten er høye, er min vurdering at jeg ikke vil gripe inn i denne saken nå. Jeg vil imidlertid følge saken videre, blant annet for å se om det kan være andre praktiske muligheter for å kunne bedre regulariteten på Vigra fram mot det tidspunkt masten skulle kunne bli overflødig. Jeg vil også be Luftfartstilsynet om en fornyet vurdering.