Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:844 (2005-2006)
Innlevert: 04.05.2006
Sendt: 04.05.2006
Besvart: 16.05.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Kommer Regjeringen til å sikre at miljø- og fiskerihensyn fremdeles blir ivaretatt gjennom å videreføre praksisen med å innhente miljø- og fiskerifaglige råd før man tildeler blokker gjennom konsesjonsrundene, og kommer olje- og energiministeren til å sikre at det blir gjort miljø- og fiskerifaglige vurderinger før man gir tillatelse til videre leteboring i Barentshavet?

Begrunnelse

Regjeringen la nylig frem St.meld. nr. 8 (2005-2006) (forvaltningsplanen) hvor man åpner for petroleumsaktivitet i store deler av Barentshavet syd. I norsk petroleumsforvaltning har det vært praksis at underliggende etater av Miljøverndepartementet og Fiskeridepartementet foretar miljø- og fiskerifaglige vurderinger i forkant av utlysing og tildeling av blokker i konsesjonssystemet. Mens forvaltningsplanen har et overordnet økosystembasert perspektiv, gir miljøvurderinger i konsesjonsrundene verdifull kunnskap om lokale miljøforhold knyttet til konkrete blokker man vurderer å gi til oljeselskapene. Hensikten er å sikre en god faglig vurdering av hvilke konsekvenser eventuell petroleumsvirksomhet vil ha for miljø- og fiskeriinteressene knyttet til konkrete blokker det er aktuelt å lyse ut, samt å klargjøre mulig avbøtende tiltak.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Før det kan arrangeres en konsesjonsrunde i et område på norsk sokkel, må området være åpnet for petroleumsvirksomhet av Stortinget. Selve åpningsprosessen er en omfattende prosess hvor det gjennomføres konsekvensutredninger av bl.a. effekter på miljø og fiskerier.

Videre gjennomføres det i forkant av hver enkelt konsesjonsrunde en gjennomgang av miljø- og fiskerihensynene i de blokkene som foreslås utlyst. Dette gjøres ved at Olje- og energidepartementet sender forslaget til utlysing til berørte departementer (hovedsakelig Miljøverndepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet) for merknader. Disse departementene kontakter igjen sine underliggende etater og andre institusjoner de finner det naturlig å kontakte (for eksempel Norges Fiskarlag). Det er Regjeringen etter forslag fra meg som tar endelig beslutning om utlysing.

Før en boring kan finne sted, gir myndighetene et samtykke til boring. I forbindelse med dette samtykke er rettighetshaverne pålagt å gjennomføre en risikoanalyse for å sikre at den aktiviteten de skal igangsette er innenfor forsvarlige rammer. I disse analysene blir det tatt hensyn til blant annet nærhet til land, spesielle miljøfølsomme områder og andre næringsinteresser.

Det er derfor i dag en rekke systemer og krav om godkjennelser som sørger for at all petroleumsaktivitet på norsk sokkel skjer i sameksistens med fiskeriene og innenfor rammen av bærekraftig utvikling. Dette er også noe som har høyt fokus hos Regjeringen og som vi selvsagt vil videreføre i Barentshavet og andre steder på sokkelen.