Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:846 (2005-2006)
Innlevert: 04.05.2006
Sendt: 04.05.2006
Besvart: 12.05.2006 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Akutt forfall truer beredskapen ved 330 skvadronen i Bodø. Så ille er det at hangardøren to ganger har havarert og det ikke var mulig å få ut redningshelikoptrene. I tillegg lekker taket, og om vinteren kan det være så kaldt at det er umulig å jobbe der. Det er tegnet et nytt hangarbygg, men uenigheten om hvem som skal betale, er ikke avgjort.
Hva vil statsråden bidra med for å løse denne konflikten?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Redningshelikoptrene utgjør en svært viktig ressurs for samfunnssikkerheten. Både justisministeren og jeg er svært opptatt av at denne tjenesten skal ha høy kvalitet. Dette innebefatter også at de bygningsmessige forholdene rundt virksomheten skal være gode. Det er de ikke i dag. Dette til tross, har de operative myndighetene, som har ansvaret for å vurdere luftoperativ beredskap, ikke vurdert at 330 skvadronens beredskap er truet.

Årsaken til at hangaren i dag ikke er i så god stand som vi kunne ønske, er at Forsvaret i lengre tid har vurdert ulike alternativer for en fullgod løsning for 330 skvadronen. I påvente av at dette prosjektet blir klart, har Forsvaret ikke ønsket å vedlikeholde nåværende hangar mer enn høyst nødvendig. For å ta høyde for de akutte problemene inntil nye fasiliteter er klare til bruk, ble det nylig gjennomført strakstiltak for om lag en halv million kroner. Tiltakene ble gjennomført i februar i år, etter at Arbeidstilsynet og brukerne kom til enighet om hva som måtte gjøres.

For den langsiktige løsningen har det vært diskutert flere alternativer. Blant disse er bygging av en helt ny hangar. Forprosjekteringen av dette alternativet ble mottatt i Forsvarsdepartementet denne uken.

Det er viktig at Justisdepartementet, som har det faglige og økonomiske ansvaret for driften av redningstjenesten, og Forsvarsdepartementet, som har ansvaret for hangarprosjektet og for å operere redningshelikoptrene, er omforente om hvilken løsning som velges. Særlig blir det viktig å ta hensyn til hva slags redningshelikopter som velges, og hvor mange som skal stasjoneres i Bodø, ettersom dette vil ha innvirkning på hangarens størrelse, vedlikeholdsbehov og verkstedskapasitet.

Justisdepartementet vil i nærmeste fremtid få oversendt beskrivelse av de ulike alternativene. Dialogen mellom Justis- og Forsvarsdepartementet er god. Det er ikke grunnlag for å hevde at uenighet mellom de to departementene om betaling er årsak til forsinkelser.

Som forsvarsminister er jeg opptatt av at en fullverdig langsiktig løsning på redningstjenestens hangarbehov i Bodø etableres så raskt som mulig. Midlene er avsatt i våre investeringsplaner, og jeg tar sikte på at vi innen utgangen av året skal ha godkjent oppstart av prosjektet.