Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:849 (2005-2006)
Innlevert: 04.05.2006
Sendt: 05.05.2006
Besvart: 12.05.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Synes samferdselsministeren at ordningen med gratis parkering for forurensningsfrie elbiler er et viktig virkemiddel i miljøpolitikken, og vil samferdselsministeren sørge for at ordningen med fri parkering for elbiler på offentlige parkeringsplasser vil bestå etter innføringen av et nytt felles regelverk for offentlig og privat parkering?

Begrunnelse

I forbindelse med arbeidet med et nytt felles regelverk for offentlig og privat parkering, rapporterte NRK Østlandssendingen den 4. mai at det er foreslått at ordningen med gratis parkering for elbiler faller bort. Elbiler er hittil den eneste nullutslippsteknologien innen biltrafikken som er kommersielt tilgjengelig i Norge. Flere norske byer og tettsteder har dårlig luftkvalitet som følge av biltrafikken. Forurensningen får store konsekvenser for blant annet allergikere og astmatikere. Jeg vil peke på at gratis parkering for elbiler på offentlige parkeringsplasser har vært og er et viktig virkemiddel i miljøpolitikken for å stimulere til kjøp og bruk av utslippsfrie elbiler. Samtidig vil denne typen virkemidler støtte opp om en norsk elbilnæring. En rekke mindre norske bedrifter importerer og produserer elbiler i dag.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Etter ønske fra næringen, forbrukerinstanser og ulike interessegrupper har en bredt sammensatt arbeidsgruppe ledet av Samferdselsdepartementet foretatt en gjennomgang av offentlig og privat avgiftsparkering. Formålet har vært å legge grunnlag for etablering av ett felles regelsett for alle som tilbyr parkeringstjenester. De overordnede føringene for arbeidet har vært å fjerne eventuelle konkurranseulikheter mellom offentlig og private aktører i næringen, øke brukerrettingen for alle grupper og særlig for mennesker med funksjonsnedsettelser, og å skille skarpere mellom offentlig nærings- og myndighetsutøvelse på dette området.

Arbeidsgruppen, med representanter fra blant andre kommunale og private parkeringsselskaper, Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, NAF, Forflytningshemmedes Felleorganisasjon og Norges Handikapforbund, avga sin rapport 21. april 2006. Rapporten finnes på Samferdselsdepartementets nettsider: http://odin.dep.no/sd.

Arbeidsgruppen har foreslått en fornyet vurdering av det fritaket førere av elbiler har fra betaling av parkeringsavgift på offentlige plasser.

Rapporten er nylig fremlagt og jeg har ikke vurdert eller tatt stilling til de enkelte tilrådingene i denne. Rapporten vil nå bli sendt på offentlig høring før den undergis en politisk behandling hvor det tas nærmere stilling til gruppens forslag. Gjennomføring av de omfattende endringene gruppen tilrår vil kreve både lovendringer og en totalrevisjon av det aktuelle forskriftsverket. Forslagene vil bli behandlet i en ordinær prosess hvor alle berørte vil få anledning til å komme med innspill, og hvor saken fremmes for Stortinget på vanlig måte.

Jeg kan likevel opplyse at Regjeringen i tråd med Soria Moria- erklæringen vil fremme virkemidler som gjør det lønnsomt å velge miljøvennlige biler, herunder særlig nullutslippsbiler.