Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:850 (2005-2006)
Innlevert: 04.05.2006
Sendt: 05.05.2006
Besvart: 15.05.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Helse- og omsorgsministeren har pålagt de regionale helseforetakene å skjære ned på bruken av private sykehus. Dette fører nå til innskrenkninger og permitteringer ved helseinstitusjoner som har bidratt sterkt til å kutte helsekøene.
Ser statsråden at denne politikken vil kunne gi økte ventetider og dermed ramme pasientene, og vil hun i så fall endre dette politiske direktivet til sykehusene?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Det har de siste årene vært en betydelig vekst i pasientbehandlingen med dertil reduksjon i ventetidene. Behovet for sterk stimulans til videre vekst i pasienttilbudet eller fortsatt høy livsaktivitet innen enkelte områder er derfor nå ikke lenger like stort. Dette vil derfor kunne få konsekvenser for private kommersielle sykehus som i stor grad har levert dagkirurgiske tjenester.

Jeg har i bestillerdokumentene til de regionale helseforetakene stilt krav om at ledig kapasitet i foretakene skal utnyttes best mulig. Som i enhver annen bransje forutsetter jeg at også de regionale helseforetakene foretar en vurdering av behovssituasjon og egen kapasitet i forbindelse med gjeldende avtalers utløp og ved behov for inngåelser av nye avtaler med private sykehus. Det er nettopp disse føringene regionale helseforetak nå har lagt til grunn, noe som har medført at eksempelvis Helse Vest RHF i år reduserer omfanget av dagkirurgiske tjenester kjøpt fra private kommersielle sykehus. Dette gjøres ut fra at helseforetakene tilbyr stadig kortere ventetider og at de dels også har ledig kapasitet på flere av fagområdene som de tidligere måtte supplere med kjøp av tjenester fra private.

Jeg understreker at de regionale helseforetakene har et ansvar for å sørge for at pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal gis tilbud om behandling innenfor rammen av de individuelle frister som settes. Ventetidene for prioriterte tjenester skal fortsatt holdes på et lavt nivå, noe jeg har stilt krav om i mitt styringsbudskap til de regionale helseforetakene. Ventetidene innen somatikk har hittil i år hatt en stabil utvikling. Jeg har derfor ingen intensjoner om å endre på de styringskrav jeg har stilt overfor de regionale helseforetakene i forhold til å begrense bruken av private kommersielle sykehus.