Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:854 (2005-2006)
Innlevert: 05.05.2006
Sendt: 05.05.2006
Besvart: 12.05.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I fjor ble reaktor 2 på Barsebäck stengt, mens reaktor 1 ble stengt i 1999. I uttalelser fra regjeringen Stoltenberg virker det som om man forventer at de resterende 10 atomreaktorer i Sverige skal stenges snarest mulig. Med bakgrunn i det nordiske markedet, ville en slik nedstenging ha store konsekvenser for kraftbalansen.
Tror og ønsker Regjeringen at svenskene snarest stenger ned sine resterende atomkraftverk, og hva blir i så fall konsekvensene for norske kraftforbrukere?

Begrunnelse

Medlemmer av regjeringspartiene har en rekke ganger vist til at svenskene skal stenge ned sine atomkraftverk, nærmest i et forsøk på å skape et bilde av at det vil bli færre atomkraftverk i våre nærområder.
Myndighetene har riktignok vedtatt å fase ut kjernekraftproduksjonen i Sverige etter en folkeavstemming for mange år siden, men progresjonen i dette arbeidet har gått meget sakte. Selv om Barsebäck I og II er stengt, så finnes ingen fremdriftsplaner for å avvikle de resterende ti atomreaktorene i Sverige. Nå viser også meningsmålinger at flertallet av det svenske folk ønsker at Sverige fortsatt skal ha atomkraftverk.
Trolig ser svenske energimyndigheter hvilke konsekvenser en slik nedstenging vil ha for kraftmarkedet i Sverige og Norden. Med tanke på det nordiske kraftmarkedet og vår felles oppdekning, så vil en nedstengning få konsekvenser for energiforsyningen og prisnivået for norske forbrukere. Dette skjer i en tid med betydelig underdekning i både det svenske og det norske kraftmarkedet, og hvor Regjeringen sier det er lite ny kraftproduksjon på vei inn i markedet.
Ifølge en artikkel på Bellona.no (http://www.bellona.no/no/energi/atomkraft/38235.html) er grunnen til at Barsebäck nå ble nedlagt, rett og slett plasseringen. "Anlegget ligger alt for nærme både Malmö og København."

"Til tross for at nedleggelsen var vedtatt har vært mange skeptiske til den og uttrykt bekymring for hvordan det nå skal gå med forsyningssikkerheten av elektrisitet. Avisen Helsingborgs Dagblad skriver i forbindelse med stengningen av reaktor 2 at elektrisiteten fra Barsebäck skal erstattes med litt mer importert kullkraft, fortrinnsvis dansk - og med atomkraft. For det finnes ingen fremdriftsplaner for å avvikle de resterende ti atomreaktorene i Sverige, som befinner seg i henholdsvis Ringhals, Oskarshamn og Forsmark. Tvert imot finnes det planer om å investere omkring 25 milliarder svenske kroner i dem, for at de om ti år skal produsere mer elektrisitet enn hva de har kapasitet til i dag."

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: I "Regeringens proposition 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m." skriver svenske myndigheter at "Riksdagen uttalade efter folkomröstningen år 1980 att kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för att upprätthålla sysselsättning och välfärd. Detta var ett viktigt vägval. På flera håll i världen har man gjort samma bedömning - att kärnkraften inte är långsiktigt förenlig med en hållbar utveckling. Vi i vår generation måste ta vårt ansvar inför kommande generationer. Det innebär att vi måste genomföra omställningen av energisystemet samtidigt som vi lägger en stabil grund för en fortsatt god utveckling av sysselsättning och välfärd".

Videre heter det at "De elva kärnkraftsreaktorer som är i drift svarar för närmare hälften av den svenska elproduktionen. Reaktorerna tillkom under en period på tretton år. Det betyder att samtliga kommer att falla för åldersstrecket under en och samma korta tidsperiod. Vi bedömer det inte som realistiskt att bygga ut ny elproduktion i samma takt som när kärnkraften byggdes ut. Vi bör inte heller förlita oss på utbyggnad av ett enda produktionsslag. Därför måste avvecklingen ske på ett ansvarsfullt och kontrollerat sätt och utbyggnad av ny elproduktion ske kontinuerligt så att svensk industri och samhället i övrigt tillförsäkras el på internationellt konkurrenskraftiga

villkor."

Jeg har tillit til at den svenske regjeringen følger opp dette og at avviklingen av kjernekraften skjer på en måte som sikrer at omstillingen skjer uten store konsekvenser for det nordiske energimarkkedet og derigjennom norske forbrukere.