Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:855 (2005-2006)
Innlevert: 05.05.2006
Sendt: 05.05.2006
Besvart: 12.05.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I strømdebatten på Holmgang før påske påsto statsråden at Regjeringen har vært meget handlekraftig i energipolitikken. Statsråden antydet sågar at Stoltenberg-regjeringen har gjennomført mer i løpet av de første 5-6 månedene enn Bondevik II-regjeringen fikk til i sin periode.
Er dette korrekt oppfattet fra undertegnende, og hvis ja, hva legger statsråden til grunn i sin sammenligning, og hvilke konkrete måltall innen ny kraftproduksjon osv. kan statsråden vise til?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: I de senere årene har den norske kraftforsyningen blitt mer sårbar overfor svikt i tilsiget. Dette skyldes at etterspørselsøkningen over lengre tid ikke har blitt fulgt av en tilsvarende økning i produksjons- og overføringskapasitet. I dag har derfor Norge en netto import av kraft i et år med normal nedbør på mellom 5 og 7 TWh.

Denne regjeringen har tatt den manglende produksjonskapasiteten på alvor og startet det viktige arbeidet med å legge til rette for å øke kraftproduksjonen i Norge. Den siste tiden har Statoil fått energikonsesjon for et gasskraftverk på Tjeldbergodden og Industrikraft Midt-Norge har fått forlengelse av sin konsesjon for bygging av et gasskraftverk på Skogn. Samtidig har også Regjeringen satt i verk tre prosjekter som skal klargjøre utforming og omfanget av det statlige engasjementet knyttet til CO2-håndtering og etablering av eventuelle CO2-kjeder.

Når det gjelder ny produksjon, er det imidlertid viktig å understreke at investeringer i ny kapasitet i det norske kraftmarkedet skjer på bakgrunn av aktørenes vurderinger av lønnsomheten i prosjektet. Lønnsomheten i det enkelte prosjekt vil avhenge av en rekke forhold, som utviklingen i brenselpriser, kraftpriser og rammebetingelser for øvrig.

Jeg arbeider nå også videre med ulike alternativer for å styrke satsingen på fornybar energi. En mulighet jeg vurderer er å styrke satsingen på Enova og Energifondet, virkemidler vi har god erfaring med så langt. Men også andre alternativer er aktuelle.

Regjeringen legger sterk vekt på å bidra til en mer diversifisert og dermed sikrere energiforsyning som legger til rette for akseptable priser til kraftkrevende industri og samfunnet for øvrig. Samtidig vil jeg understreke at Regjeringen vil arbeide videre med å vurdere hensiktsmessige tiltak i forhold til forbruk, produksjon og overføring som kan styrke forsyningssikkerheten for strøm i Norge.