Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:856 (2005-2006)
Innlevert: 05.05.2006
Sendt: 08.05.2006
Besvart: 11.05.2006 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): I et tidligere svar om Heggen og Frøland tingrett har justisministeren opplyst at departementet vil foreslå denne tingretten nedlagt. Berørte kommuner deles mellom Sarpsborg tingrett og nye Follo tingrett. Kommunene Marker og Rømskog foreslås overført til Sarpsborg tingrett. Dette vil bryte med politidistriktsinndelingen som tilsier at de to kommunene bør tilhøre Halden tingrett.
Vil justisministeren ta initiativ til dialog med berørte parter slik at man kan oppnå en mest mulig hensiktsmessig organisering?

Begrunnelse

Da Stortinget behandlet organiseringen av tingrettene i 2001, uttalte en enstemmig justiskomité at kommunene Marker og Rømskog burde overføres fra Heggen og Frøland til Halden tingrett. Dette til tross for at Stortinget den gang vedtok at Heggen og Frøland tingrett skulle bestå. Begrunnelsen for å foreslå overføring til Halden tingrett var at dette ville være i samsvar med inndelingen av politidistrikter i Østfold og ble derfor sett på som en praktisk løsning både for justissektoren og for publikum. Dersom dette er et utbredt syn også lokalt og størrelsen på tingrettene i Sarpsborg og Halden er omtrent den samme, er det mye som taler for at tilknytning til Halden bør være å foretrekke.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Forslag til enkelte endringer i den vedtatte strukturen for førsteinstansdomstolene ble sendt på høring med frist for uttalelse innen 19. juli 2006. I høringsbrevet foreslås blant annet å dele domssognet til nåværende Heggen og Frøland tingrett mellom Sarpsborg tingrett og nye Follo tingrett, slik at kommunene Marker og Rømskog overføres til Sarpsborg tingrett.

Både berørte tingretter, kommuner og politidistrikt er blant høringsinstansene, og de vil derfor på denne måten få en god anledning til å komme med sine synspunkter på forslagene.

Jeg vil avvente høringsinstansenes uttalelser før jeg tar endelig stilling til hvilke forslag som skal fremmes for Stortinget.