Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:857 (2005-2006)
Innlevert: 05.05.2006
Sendt: 08.05.2006
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 15.05.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): I turistnæringen er sesongsvingningene store og behovet for sesongsysselsetting stort. I mange turistkommuner, som f.eks. Trysil i Hedmark, er man helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å finne arbeidskraft. I Trysil kommer mange fra Sverige og Danmark. Disse må få et D-nummer for å jobbe i Norge. Næringen opplever regelverket og praksisen for dette som utydelig og byråkratisk.
Vil statsråden gjøre det enklere for bedriftene i Distrikts-Norge å rekruttere denne type arbeidskraft?

Begrunnelse

Svært mye av reiselivet i Distrikts-Norge vil ikke ha noen mulighet til å finne nok arbeidskraft uten å benytte utenlandsk arbeidskraft. Trysil er en av de store reiselivsdestinasjoner om vinteren. Det er store sesongsvingninger i behovet for arbeidskraft, mye større enn det innenlandske tilbudet kan bidra med.
Trysil klarer å tiltrekke seg denne arbeidskraften fra bl.a. Sverige og Danmark. For at de som kommer skal ha lov til å jobbe i Norge, må de få et D-nummer. Bedriften kan ikke betale ut lønn uten at arbeidstager har fått dette tildelt. Videre er nummeret nødvendig for å melde arbeidstager inn i arbeidstagerregisteret, for å åpne bankkonto, for å få skattekort osv. D-nummer utstedes av ligningskontoret etter søknad. Kopi av pass bevitnet av politi må vedlegges søknaden. Behandlingstid er ca. 3 uker. I Trysil er ligningskontoret åpent kun 4 timer 2 dager i uka og lensmannskontoret har en daglig åpningstid fra kl. 9.00-14.00. Ved sykdom stenges kontoret. I disse tilfellene er nærmeste politi i Elverum som medfører en ekstra reise på ca. 75 km.
Papirarbeidet og den oppsøkende virksomheten den enkelte bedrift må utføre er en betydelig belastning, fordi utstedelsen må skje via oppmøte i hvert tilfelle.
To offentlige etater, langt unna bedriftene dette angår, er involvert og ordningen er byråkratisk. Det må kunne finnes en praktisk ordning ved at f.eks. kommunen kan delegeres ansvaret for å utstede D-nummer.
Trygdeansvaret for disse personene er uklart. Dersom personen som har vært sysselsatt i Norge, oppholder seg noen dager etter at arbeidsforholdet er avsluttet, er det betydelig uklarhet i om den personen det gjelder er rettsløs i tilfelle skade eller noe annet skulle oppstå. Ordningen praktiseres slik at verken Norge eller Sverige da har trygdeansvaret for denne personen i denne perioden.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Spørsmålet ble overført fra arbeids- og inkluderingsministeren.

Utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge for å arbeide, tildeles et D-nummer. D-nummeret registreres i Det sentrale folkeregister og ivaretar de samme funksjonene som norske borgeres fødselsnummer. D-nummeret er nødvendig for at ligningsmyndighetene skal kunne utstede skattekort til arbeidstakeren. Videre er D-nummeret blant annet nødvendig for at arbeidstakeren skal kunne opprette bankkonto i norsk bank.

Så framt arbeidstakeren har gyldig oppholds- eller arbeidstillatelse, er det ikke noe til hinder for at han eller hun kan påbegynne arbeidet i Norge før det er utstedt D-nummer og skattekort. Etter de alminnelige reglene om innbetaling av skatt skal imidlertid arbeidsgivere foreta forskuddstrekk med 50 prosent av lønnen til arbeidstakere som ikke har levert skattekort. For eventuelle lønningsdager forut for tildeling av D-nummer og utstedelse av skattekort, kan skattetrekket dermed bli for høyt. Dette kan imidlertid korrigeres senere.

Siden D-nummeret identifiserer den utenlandske arbeidstakeren på samme måte som et fødselsnummer, er det viktig å føre kontroll med at nummeret utstedes til rett person. Det er også viktig å kontrollere at arbeidstakeren ikke allerede har fått utstedt D-nummer, for eksempel ved tidligere arbeidsopphold i Norge.

D-nummer tildeles av Oslo likningskontor og folkeregister, Personregisteret, etter rekvisisjon fra det lokale likningskontoret som arbeidstakeren hører inn under ut fra sitt oppholdssted her i landet. Rekvisisjonen til Personregisteret må som hovedregel være vedlagt kopi av legitimasjonsdokument utstedt av offentlig myndighet eller annet organ med tilfredsstillende rutiner for dokumentutstedelse. Pass er det normale legitimasjonsdokument i denne forbindelse.

Det kan også stilles krav om innsendelse av dokumentasjon på oppholds- og arbeidstillatelse. Statsborgere fra de nordiske landene trenger verken oppholds- eller arbeidstillatelse for å ta arbeid i Norge, slik at dette ikke vil gjelde arbeidstakere fra Sverige og Danmark.

Jeg ser det ikke som aktuelt å overføre kompetansen til å utstede D-nummer til andre organer enn folkeregistermyndighetene. Å gi alle kommunene slik kompetanse er neppe farbart ut fra hensynet til samordning og kontroll. Jeg kan imidlertid nevne at i Skattedirektoratets rapport om reorganisering av skatteetaten som Finansdepartementet nylig har sendt på høring, er det uttalt at det skal vurderes om adgangen til å utstede D-nummer skal overføres til de nye regionale skattekontorene.