Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:862 (2005-2006)
Innlevert: 08.05.2006
Sendt: 09.05.2006
Besvart: 15.05.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I 25 år underviste en ansatt med lektorutdanning og spesialpedagogikk i Eidsvoll kommune som lærer og spesialpedagog for funksjonshemmede førskolebarn i barnehagen med plikter og rettigheter som lærer. Med henvisning til høyesterettsdom 2/6-03 sivil sak 2002/1128 fikk den ansatte beskjed av skolesjefen i kommunen om at det var tariffstridig å la ham fortsette i stillingen på lærervilkår.
Mener statsråden at det er tariffstridig å la læreren beholde de vilkårene han hadde da han ble ansatt?

Begrunnelse

Den beskrevne situasjonen berører to personer i Eidsvoll kommune. Den andre ansatte har kompetanse som førskolelærer og spesialpedagog. Begge de ansatte var i utgangspunktet knyttet til skoleverket, med de rettigheter dette ga dem både hva gjaldt ansiennitet og lønn og når det gjaldt ferierettigheter. En omorganisering av virksomheten førte til at de to ble overført fra skoleverket til barnehagene, noe som i kommunen brukes som en begrunnelse for å frata dem deres opprinnelige rettigheter. De ansatte opplever dermed at de fratas rettigheter de selv ikke har sagt fra seg eller har fått forhandlet om. Nevnte høyesterettsdom brukes av kommunen for å frata dem rettighetene, mens de ansatte mener at dette er en mistolking av innholdet i dommen. Spørsmålet om hvorvidt kommuner kan håndtere ansattes rettigheter på denne måten handler om mer enn disse to ansatte, idet en aksept for en slik tilnærming i én kommune kan sette standarden for håndteringen av tilsvarende saker i andre kommuner dersom det ikke legges overordnede føringer for premissene for ansattes rettigheter.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: I kongelig resolusjon av 29. januar 2003 overførte Utdannings- og forskningsdepartementet forhandlingsansvaret for undervisningspersonalet i grunn- og videregående skole til henholdsvis kommuner og fylkeskommuner. Kommunene og fylkeskommunene er de reelle arbeidsgivere, og forhandlingene om lærernes lønns- og arbeidsvilkår skjer nå mellom Kommunenes Sentralforbund (på vegne av kommuner og fylkeskommuner) og hovedsammenslutningene/lærerorganisasjonene sentralt.

Bestemmelsene om overføring fra en stilling til en annen i kommunen er dermed regulert i avtaler inngått mellom partene i det kommunale tariffområdet og tolkes av partene selv. Ved eventuell uenighet mellom partene sentralt om hvorvidt avtalene praktiseres feil, finnes det tvisteløsninger.

Når det gjelder det den konkrete saken i Eidsvoll kommune, finner jeg det ikke riktig å gi noen kommentarer.