Skriftlig spørsmål fra Lars-Henrik P. Michelsen (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:867 (2005-2006)
Innlevert: 11.05.2006
Sendt: 11.05.2006
Besvart: 30.05.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Lars-Henrik P. Michelsen (V)

Spørsmål

Lars-Henrik P. Michelsen (V): Vil statsråden sikre NRK ressurser slik at fjensynsprogrammer for ungdom i helgene fortsatt kan bli tegnspråktolket?

Begrunnelse

Venstre er blitt gjort kjent med at NRK ikke vil fortsette å tegnspråktolke ungdomsprogrammer som sendes lørdager og søndager fra kl. 18.30 til kl. 19.00.
NRK innehar de tekniske løsningene som behøves for å tegnspråktolke alle sine programmer, og mange hørselshemmede har investert i utstyr som muliggjør at disse kan følge eventuelle tegnspråktolkede sendinger. I dag er det blant annet slik at barneprogrammene som sendes mellom kl. 18.00 og 18.30 blir tegnspråktolket, og det samme gjelder Dagsrevyen.
Begrunnelsen for at ungdomsprogrammene i helgene mellom kl. 18.30 og 19.00 ikke lenger skal tegnspråktolkes oppgis å være begrensede økonomiske ressurser. Kringkastingssjefen har i den forbindelse uttalt til Døves Tidsskrift at NRK ikke har penger på årets budsjett til å tolke det samme antall fjernsynsprogammer i år som i fjor.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Kringkastingsloven og kringkastingsforskriften inneholder ingen bestemmelser om å gjøre tv-programmer tilgjengelige for funksjonshemmede. NRK har imidlertid programkrav i sine vedtekter som skal sørge for å imøtekomme dette behovet, jf. § 3-4:

"Allmennkringkastingstilbudet i fjernsyn skal gjøres tilgjengelig for døve og hørselshemmede ved at NRK skal ta sikte på at alle programmene skal tekstes."

NRK er ut over dette ikke pålagt å tilby tegnspråktolking av sine programmer. NRK har imidlertid de siste årene utviklet en tegnspråktjeneste for å tilgjengeliggjøre sitt programtilbud for grupper med særskilte behov på dette området.

Høsten 2005 gjennomførte NRK et prøveprosjekt med tolking av flere programmer, herunder ungdomsprogrammer på lørdager og søndager mellom kl. 18.30 og 19.00. Tolking av fjernsynsprogrammer er en svært kostnadskrevende tjeneste, og NRKs vurdering var at selskapet ikke hadde ressurser til å videreføre prosjektet.

NRK har i brev til Døves Tidsskrift av 20. mars 2006 gjort rede for hvilke vurderinger som ligger til grunn for NRKs tegnspråktolkede tilbud. Høsten 2005 ble det gjennomført et prøveprosjekt der et større antall programmer enn vanlig ble tegnspråktolket. NRK opplyser at dette prøveprosjektet ble avsluttet kun på grunn av ressursmangel i inneværende år, men at erfaringene med den utvidede tolkingen var positive. NRK sier i samme brev:

"Reaksjonene vi har mottatt etter at prosjektet ble avsluttet, tyder også på at dette er etterspurt. Derfor forsøker vi i forbindelse med budsjettprosessen for 2007 å ta høyde for en permanent utvidelse av tolketilbudet. Omfanget av denne utvidelsen vil bli endelig fastlagt i budsjettet, men prøveprosjektet høsten 2005 har gitt oss verdifulle erfaringer."

Jeg ser det som positivt at NRK gir uttrykk for et ønske om å utvide budsjettet for tegnspråktolking i kommende år, med sikte på en permanent utvidelse av tolketilbudet.