Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:868 (2005-2006)
Innlevert: 11.05.2006
Sendt: 11.05.2006
Besvart: 19.05.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): De reisende på Gardermoen har igjen blitt rammet av kø- og kapasitetsbegrensninger. Undertegnede er kjent med at Avinor og Oslo lufthavn (OSL) er egne selskaper, med egne styrer og daglig ledelse. I kraft av å være Avinors generalforsamling er det likevel statsrådens oppgave å påse at Avinor og OSL styres i henhold til Stortingets forutsetninger og de reisendes behov.
Hva vil statsråden foreta seg for å sikre bedre håndtering av rutineendringer og bemanningsutfordringer hos Avinor og OSL fremover?

Begrunnelse

Trafikkforholdene i luftfarten hadde bare så vidt normalisert seg etter en lang periode med problemer hos Avinor og SAS Braathens, før flypassasjerene igjen blir rammet av massive forsinkelser. Det toppet seg på ny sist torsdag, den 4. mai. Avgangshallen var preget av kaos og store menneskemengder i kø. Flypassasjerene måtte stå en til to timer i kø, bare for å få passere sikkerhetskontrollen. Passasjerene ble etter hvert oppfordret til å være på Gardermoen minst to timer før flyavgang. Men da var kaoset allerede et faktum. Gardermoen som hovedflyplass er navet i landets kommunikasjonshjul. Det er fullstendig uakseptabelt at ikke en ny hovedflyplass som OSL kan håndtere slike problem. For turister og andre besøkende som kommer via OSL må en slik mottakelse fortone seg som et mareritt. Informasjon og service var elendig. Planlegging, bemanningsbehov og beredskap er ikke tilfredsstillende. Det var også problemer på Røyken kontrollsentral. Det er åpenbart at bemanningsplanene må ta bedre høyde for sykdomsforfall, ferieavvikling og ikke minst økt trafikk.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er svært beklagelig når problemer av denne art oppstår og rammer de reisende. Den løpende håndtering av rutineendringer og bemanningsutfordringer hos Avinor er imidlertid en del av selskapets daglige drift og er styrets og ledelsens ansvar, jf. St.prp. nr. 66 (1998-99) Om tilsyn og myndighet i luftfarten og om tilknytningsform for Luftfartsverket og St.meld. nr. 36 (2003-2004) Om virksomheten til Avinor AS. Som representanten er kjent med, utøves eierstyringen gjennom generalforsamling. Styret i Avinor legger hvert år fram for generalforsamlingen en plan for selskapets samlede virksomhet (prg. 10-planen), som er grunnlag for melding til Stortinget annethvert år. Neste eiermelding skal legges fram for Stortinget høsten 2006.

Som ansvarlig statsråd og generalforsamling følger jeg utviklingen hos Avinor og OSL nøye. Det er imidlertid ikke min oppgave å gripe inn i den daglige driften av selskapene.

Jeg forutsetter at Avinor og OSL vil gjøre sitt ytterste for å unngå kø- og kapasitetsproblemer på Gardermoen i framtiden, og vil forholde meg til de utfordringene som det her spørres om gjennom den styringsform for selskapet som regjeringen Bondevik II, med partiet Høyre som sentral deltaker, fikk vedtatt i Stortinget i forrige periode.