Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:877 (2005-2006)
Innlevert: 12.05.2006
Sendt: 12.05.2006
Besvart: 19.05.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hvilke endringer oppfatter Regjeringen har skjedd siden statsråd Hanssen i Stortinget avviste planer om styring av pengene i kommunesektoren, når skjedde endringene, og vil statsråden nå ha en beredskap for å sikre at penger til kommunene i 2007 blir sikret til de viktigste velferdstjenestene, i dette tilfellet skolen?

Begrunnelse

I spørretimen 26. april spurte jeg statsråd Djupedal om Regjeringen ville vurdere øremerking av midler til skolen, dersom det viser seg at skolen ikke får en forsvarlig økning av resursser som følge av at kommunene fikk 5,7 mrd. kr mer i 2006 enn lagt opp til av Bondevik-regjeringen. Bakgrunnen var at en undersøkelse NRK hadde gjennomført viste at 3 av 4 rektorer meddelte at de ikke hadde fått en eneste kroner mer til drift av skolen. Spørsmålet ble besvart av statsråd Bjarne Håkon Hanssen i statsråd Djupedals fravær.
Statsråd Hanssen svarte at Regjeringen ikke hadde planer om å øremerke midler til skolene i neste års budsjett. Statsråden pekte videre på at han mente kommunene visste best hvor pengene i kommunen skulle brukes. Statsråden avviste i svar på tilleggsspørsmål at det var aktuelt med andre tiltak for å sikre at penger gikk til skole.
I Romerikes Blad 4. mai kan vi imidlertid lese at lederen for regjeringspartienes utdanningsfraksjon i Stortinget, Anniken Huitfeldt, varsler nye regler dersom ikke skolen får mer penger.
Hun sier følgende til avisen: "Det er avgjørende at pengene går til skole, helse og eldre. Vi får stadige oversikter over hva pengene blir brukt til. Går de ikke til det vi har tenkt, må Regjeringen komme med regler."
Dette er i tilfellet en ny vridning i Regjeringens politikk på dette området, og den kommer bare to uker etter at statsråd Hanssen har avvist i Stortinget at det foreligger slike planer for styring av midlene.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Regjeringen økte kommunesektorens frie inntekter med 5,7 mrd. kr i 2006.

I St.prp. nr. 61 (2005-2006) Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2007, som ble lagt fram 12. mai, har Regjeringen foreslått en vekst i de frie inntektene på mellom 2 og 2,5 mrd. kr.

Videre er det sagt følgende i kommuneproposisjonen for 2007:

"Kommunal handlefrihet er et viktig bidrag til et levende lokaldemokrati og en fornuftig bruk av offentlige ressurser. For å sikre gode lokale løsninger og en hensiktsmessig ressursbruk bør kommunesektorens inntekter i størst mulig grad være frie. Derfor er det et mål for Regjeringen å redusere antallet og omfanget av øremerkede tilskudd. I tråd med dette heter det i Soria Moria-erklæringen blant annet: "Regjeringen vil at kommunesektoren i all hovedsak skal rammefinansieres. Øremerkede tilskudd skal som hovedregel være forbeholdt viktige nasjonale prioriteringsområder i en oppstartsfase, eller finansiering av oppgaver som få kommuner har ansvaret for.""

Regjeringen har ikke endret oppfatning når det gjelder øremerking av midler til skole i neste års budsjett. Vi mener det er de lokale folkevalgte som best kjenner behovene i sin kommune, og som på det grunnlaget kan foreta fornuftige prioriteringer av kommunenes ressurser. Men kommunene må ta sin del av jobben og levere tjenester av høy kvalitet.