Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:878 (2005-2006)
Innlevert: 12.05.2006
Sendt: 12.05.2006
Besvart: 23.05.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Vil statsråden bidra til å sikre at norske skoler i utlandet kan få en naturlig utvidelse av allerede etablerte utdanningstilbud, slik at norske elever i eksempelvis Spania ikke blir tvunget til å forlate sin familie i ung alder for å gå på skole?

Begrunnelse

Utdanningsdirektoratet har nylig avslått søknad fra Den norske skole Costa del Sol om å utvide undervisningstilbudet fra grunnskole og grunnkurs allmenne, økonomiske og administrative fag, til også å inkludere VK1 allmenne fag. Begrunnelsen er at Utdanningsdirektoratet ikke vil stimulere til økt utflytting av nordmenn til Spania.
Elevene på skolen er i stor grad tilknyttet skolen på grunn av helsemessige årsaker, eller fordi deres foreldre arbeider i området. Barn av ansatte ved Aker Kværner utgjør eksempelvis 20 pst. av elevgrunnlaget ved skolen. Aker Kværner mener at skoletilbudet er avgjørende for at deres prosjekt i området ikke skal frarøves muligheten til kvalifisert norsk arbeidskraft. Skoletilbudet til de ansattes barn blir sett på som viktig, antagelig avgjørende, for om arbeidskraft fra Norge vil bosette seg i Spania i kortere eller lengre tid.
Avslagets begrunnelse er oppsiktsvekkende i det den tar stilling til hvorvidt det offentlige skal ha en oppfatning av antallet nordmenn bosatt i Spania. Utdanningsdirektoratet har ingen skolefaglig begrunnelse, men bidrar til å mistenkeliggjøre nordmenn som arbeider i Spania gjennom å henvise til rapporter om familier som flykter fra det norske barnevernet. En sammenblanding av forhold som synes meget underlig. Det fremstår som uforståelig at den norske stat skal ha en oppfatning i tråd med den direktoratet gir uttrykk for.
Videre synes det underlig om det skal være avgjørende at skolen skal få tilby et skoleløp i 11 år, men ikke 12. Etter 1. klasse på videregående, tvinges eleven til å flytte fra sin familie fordi skoletilbudet opphører. Det er angivelig ingen aktuell spansk skole i nærheten og en må da bli internatelev, eller reise alene hjem til Norge. Dette skaper en uakseptabel situasjon for disse barna og det er underlig at ikke direktoratet vurderer dette hensyn overhodet.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Skoleåret 2005/2006 var det 17 norske skoler i utlandet som mottok tilskudd etter friskoleloven, blant disse er 5 norske skoler i Spania. Utdanningsdirektoratet er delegert myndighet til å behandle søknader om godkjenning etter friskoleloven, herunder søknader om driftsendringer. Dette innebærer at det er direktoratet som avgjør sakene i første instans, mens departementet er klageinstans. Representanten Anundsen viser i begrunnelsen for sitt spørsmål til en søknad fra Den norske skole Costa del Sol som nylig er avslått av direktoratet. Idet departementet som nevnt er klageinstans, vil det ikke være riktig av meg å kommentere den konkrete saken nærmere på det nåværende tidspunkt.

Jeg vil ellers vise til at Regjeringen 3. mars 2006 fremmet Ot.prp. nr. 43 (2005-2006) om lov om endringer i friskoleloven og fagskoleloven (trinn 1). For å stoppe veksten i friskoler inntil ny lov er på plass, inneholder proposisjonen forslag om at adgangen til å godkjenne nye friskoler midlertidig oppheves. Det foreslås videre at godkjente skoler som ikke var i drift 13. desember 2005, ikke får drive virksomhet etter friskoleloven. I punkt 7.1 i proposisjonen heter det blant annet følgende:

"Godkjente skoler som er i drift kan etter søknad få endret godkjenningen. Endringen kan for eksempel være justering av årstrinn, flere elevplasser eller nye tilbud. Departementet vil være restriktive når det gjelder godkjenning av flere plasser. Tillatelse til dette vil normalt gis der det ligger en opptrappingsplan til grunn for godkjenningen eller det ellers er velbegrunnet. Søknader om flere plasser som etter departementets skjønn må ansees å gå utover en vanlig opptrapping vil bli avslått. Departementet vil ikke være like restriktiv når det gjelder tillatelse til endring i tilbud eller årstrinn."

Som det fremgår av ovenstående vil det også etter at Stortinget eventuelt har vedtatt forslagene til midlertidige endringer i friskoleloven være mulig å videreutvikle skoler. Dette gjelder også norske skoler i utlandet.

Det følger av Soria Moria-erklæringen at Regjeringen vil gjennomgå regelverk og støtteordninger for private skoler for å stramme inn utbredelsen av private skoler som ikke utgjør et religiøst eller pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. Departementet har startet arbeidet med omfattende og helhetlige endringer i friskoleloven i samsvar med Regjeringens politikk. I dette arbeidet vil også de norske skolene i utlandet bli vurdert. Forslag til mer omfattende og permanente endringer i loven vil bli sendt på høring høsten 2006, og lagt frem for Stortinget våren 2007 (trinn 2).