Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:882 (2005-2006)
Innlevert: 12.05.2006
Sendt: 15.05.2006
Besvart: 23.05.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Ifølge NTB-oppslag 11. mai 2006: "Statsrådene Odd Roger Enoksen (Senterpartiet) og Helen Bjørnøy (Sosialistisk Venstreparti) sier de er helt enige om CO2-håndtering for gasskraftverk og skjønner ikke at opposisjonen mener noe annet."
Dersom dette er riktig, så burde det vel være rimelig enkelt å gi et tydelig ja/nei svar på om Regjeringen vil stille krav om CO2-rensing fra første dag for alle nye konsesjoner for gasskraftverk?

Begrunnelse

Undertegnede er klar over at konsesjonene for gasskraftverk på Kårstø, Kollnes og Skogn ikke har krav om CO2-rensing. Undertegnede er også klar over at Regjeringen skal "bidra" til å realisere CO2-verdikjede, skjønt uten at Regjeringen har ville forklare hva som ligger i ordet "bidra". Undertegnede vil likevel hevde at Regjeringens gasskraftpolitikk i høyeste grad er usikker, så lenge Regjeringen ikke kan avklare viktige prinsipielle spørsmål. Det er blant annet greit for allmennheten å vite hva slags CO2-krav som blir heftet på nye konsesjoner for gasskraftverk. Det samme gjelder om Regjeringen vil tillate CO2-utslipp fra mobile gasskraftverk, noe miljøvernministeren gav uttrykk for ikke er en selvfølge vil bli tillatt brukt i Miidt-Norge. Det er derfor fint om statsråden vil avklare hva han og miljøvernministeren er enige om vedrørende rammevilkår for gasskraftverk, og da spesielt om Soria Moria-erklæringen krever rensing av gasskraftverk fra første dag - ja eller nei?

Media, næringsliv og det politiske miljøet utenfor den indre kjerne i Regjeringen har lenge forstått det slik at Soria Moria-erklæringen innebærer krav om CO2-rensing fra første dag for alle nye gasskraftverkskonsesjoner. Dette er blant annet basert på Regjeringens egne tolkninger og uttalelser. I en NTB-melding 10. januar 2006 står det at energiministeren "er krystallklar på at nye gasskraftverk i Norge må ha CO2-rensing fra første dag. Han åpner ikke for bygging av gasskraftverkene først, og installering av renseteknologi etterpå, slik han er blitt tolket av travle kraftutbyggere i Møre og Romsdal".

Miljøvernministeren har sagt lignende ting en rekke ganger:
10.05.06 "Jeg slår fast at miljøvernministerens tenkning ligger til grunn i Soria Moria-erklæringen, og der står det at vi skal ha rensing på alle nye gasskraftverk." sa Bjørnøy (Stortingets spørretime).
14.03.06 "Det er nok lurt at Statoil vet og tar inn over seg signalet fra regjeringen om at det er uaktuelt med gasskraftverk uten CO2-rensing, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy" (NRK Hordaland).
08.03.06: "Denne regjeringen har fra første dag vært tydelig på at CO2-håndtering er et vilkår for nye gasskrafttillatelser, sier Helen Bjørnøy i dag." "denne regjeringen har vært tydelig fra første dag på at CO2-håndtering er etablert politikk" (Pressemelding fra Bjørnøy).
19.01.06 SFT anbefalte i går miljøvernminister Bjørnøy (SV) å kreve CO2-håndtering fra første dag på det planlagte Statoil-gasskraftverket.
"- Det er politisk sett helt utenkelig at Bjørnøy vil avvise dette kravet. Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen har også uttalt at CO2-håndtering er en betingelse for konsesjon. Dermed er forholdene lagt til rette for en verdikjede basert på CO2 i Norge, sier en tilfreds rådgiver Marius Holm i Miljøstiftelsen Bellona til Bergens Tidende."
18.01.06 "- Jeg vil avvise alle former for spekulasjoner i forhold til det nye gasskraftverket om at det ikke skal være CO2-rensing fra dag én, sier Bjørnøy til TV 2 Nettavisen."
18.01.06 "Et eventuelt gasskraftverk på Tjeldbergodden vil ha CO2-rensing fra første dag, selv om NVE har gitt konsesjon uten et slikt krav. Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) sier hun vil følge SFTs råd." (NTB).
13.12.05 " Bjørnøy lovar Stortinget at regjeringa krev full CO2-reinsing dersom gasskraftverket (på Tjeldbergodden) blir bygd." (NRK Møre og Romsdal).
12.12.05 "- Kravet om CO2-håndtering innen 2009 gjelder Kårstø, , men det er ikke naturlig for denne regjering å tenke at andre gasskraftverk skal bygges uten rensing." (Energi og miljøkomiteens budsjettdebatt).

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Som jeg også uttalte i Stortinget 10. mai har Regjeringen ingen planer om å endre Soria Moria-erklæringen på dette punktet. Gjennom økonomiske virkemidler og satsing på ny teknologi vil Regjeringen sørge for at nye konsesjoner til gasskraft skal baseres på CO2-håndtering. Regjeringen har blant annet satt i gang et prosjekt for å etablere kjeder for CO2, jamfør St.prp. nr. 50 (2005-2006). Som en del av dette arbeidet vil Gassco 1. juni legge frem en rapport der mulige CO2-kjeder kartlegges med de kommersielle aktørene med vekt på å få frem et sett av mulige scenarier for CO2-kjeder. Denne rapporten vil danne grunnlag for hvordan det videre arbeidet best kan gjennomføres. Statoil og Shell sine planer om et storskalaprosjekt for bruk av CO2 fra et gasskraftverk til økt oljeutvinning viser at industrien tar Regjeringens politikk om CO2-håndtering på alvor.

Vi har imidlertid en kraftsituasjon i Midt-Norge som kan bli anstrengt i tiden fremover. Regionen har hatt en svært rask forbruksvekst og er i dag det området i Norge som har størst utfordringer i forhold til forsyningssikkerheten for strøm. Det må regnes med ytterligere en betydelig vekst i forbruket av elektrisitet i området i årene framover blant annet knyttet til Ormen Lange-utbyggingen.

Analyser viser at det vil være behov for tiltak både på produksjons- og nettsiden. Situasjonen i Midt-Norge er så spesiell at vi må åpne for ekstraordinære tiltak. Et av de tiltakene vi ser på er om det er mulig å forsere investeringer, ved å åpne for en rensefri periode. Dette er et spørsmål vi enda ikke har konkludert på, men det er et av flere tiltak vi vurderer for å sikre en sikker energiforsyning i Midt-Norge.