Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:884 (2005-2006)
Innlevert: 15.05.2006
Sendt: 15.05.2006
Besvart: 19.05.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Egersund kommune har i over ett år forhandlet om kjøp av Viberodden fyr. Tilbudet fra Kystverket Sørøst er å selge fyret til takst. Egersund kommune har merket seg salgsprosessen i forbindelse med Obrestad fyr (jf. skriftlig spørsmål nr. 770 (2005-2006)), og har bedt Kystverket om å revurdere prissettingen på Viberodden fyr.
Vil statsråden sikre at Egersund kommune blir underlagt den samme praksis vedrørende prissetting som Regjeringen legger opp til ved avhending av Obrestad fyr?

Begrunnelse

Egersund kommune har i over ett år forhandlet med Kystverket sørøst om overtakelse av Viberodden fyr. Med bakgrunn i den rød-grønne regjeringens politiske signaler i forhold til salg av fyrstasjoner, jf. saken om Obrestad fyr, så har de bedt Kystverket Sørøst om at tilbudt kjøpesum på 720 000 kr (takst) for Viberodden fyrstasjon blir vurdert på nytt.
Eiendommen ligger på øya Viberodden i søndre innseiling til Egersund havn.
Fyrstasjonen er ikke fredet, øya er i kommuneplanen båndlagt etter lov om kulturminner, og i gjeldende reguleringsplan er Viberodden regulert til bevaring av offentlige bygninger og landskap. Kystverket har hjemmel til grunnen. Kystverket må i likhet med andre statlige etater følge gjeldende retningslinjer gitt i "Instruks om avhending av fast eiendom som tilhører staten og overføring av fast eiendom mellom statsinstitusjoner", gitt ved kgl.res. av 19. desember 1997.
Egersund kommune mener det haster med å få en avklaring i forhold til pris og salg for fyret.
Gjennom vinteren har naturkreftene påført bygningen/eiendommen ytterligere skader, noe som gjør at en framtidig istandsetting av Viberodden fyr vil bli stadig dyrere dersom forfallet av bygningen/eiendommen fortsetter.
Fyret ble opprettet i 1855 som et ledfyr. Fyret ble avbemannet og erstattet av en fyrlykt i 1977. Boligmassen består av fyr/vokterbolig (oppført i 1855), uthus (1855) og naust (1855). Salget omfatter fyr/vokterbolig, uthus og naust.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: I St.prp. nr. 66 (2005-2006) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2006 står det at retningslinjene for salg av fyr tilsier at fyr skal selges til takst.

Videre omtales at Hå kommune har blitt tilbudt å kjøpe Obrestad fyr til takst. Regjeringen har imidlertid foreslått å gi kommunen et tilskudd for kjøp av fyret som tilsvarer mellomlegget mellom kommunens tilbud på 275 000 kroner og takstverdien på 2 750 000 kroner noe som utgjør 2 475 000 kroner. Denne avgjørelsen er behandlet av nærings- og handelsministeren, da jeg har meldt fra at jeg er inhabil i saken grunnet slektskap med ordføreren i Hå kommune, og jeg kommenterer derfor ikke denne saken nærmere.

Viberodden fyr ble lagt ut for salg i 2005 som ett av flere fyr for å innfri inntektskravet på 10 000 000 kroner for 2005, jf. St.prp. nr. 1 (2004-2005) for Fiskeri- og kystdepartementet. Som omtalt i St.prp. nr. 66 (2005-2006) er det oppstått forsinkelser i prosessen knyttet til salg av en rekke fyreiendommer. Det forventes at de planlagte fyrene blir solgt og at inntektene vil bli ført i statsregnskapet for 2006, jf. omtalen i St.prp. nr. 66 (2005-2006). Viberodden vil som nevnt være et av fyrene som planlegges solgt for å innfri inntektskravet for 2005.