Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:885 (2005-2006)
Innlevert: 15.05.2006
Sendt: 15.05.2006
Besvart: 22.05.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Kredittilsynet har tilrådd at den modell det søkes tillatelse om ved overdragelse av Tingvoll Sparebank til Sparebanken Møre, ikke bør godkjennes, da den ikke ligger innenfor rammen av sparebankloven. Departementet har imidlertid uttalt at modellen ikke er i strid med hensyn til grunn for den samme lov, men at det mangler lovavklaring. Overdragelsen haster for å ivareta eksisterende og nye arbeidsplasser i banken og av hensyn til lokalt næringsliv.
Når vil statsråden foreslå nødvendige lovendringer?

Begrunnelse

Tingvoll Sparebank og Sparebanken Møre har søkt Kredittilsynet om overdragelse av Tingvoll Sparebank til Sparebanken Møre på nærmere angitte betingelser. Betingelsene fremgår av bankenes søknad av 9. desember 2005 til Kredittilsynet.
Tilsynet har i sin anbefaling overfor departementet gitt uttrykk for at overdragelsesmodellen ikke ligger innenfor sparebankloven. Sparebankforeningen har på sin side hevdet det motsatte syn. I et svar om saken fra Finansdepartementet 12. mai 2005 gir Finansdepartementet en vurdering av at modellen ikke vil være i strid med de hensyn som ligger til grunn for sparebankloven, men at det mangler lovavklaringer i enkelte sentrale, prinsipielle spørsmål før tillatelse kan gis. Dette har bl.a. sammenheng med modellens ønske om at en lokal stiftelse er tenkt å eie en del av grunnfondsbeviskapitalen og at denne kapitalen igjen er en del av oppgjøret i forbindelse med Sparebankens Møres oppkjøp av Tingvoll Sparebank.
Overdragelsen av Tingvoll Sparebank foretaes for å gi bankens næringslivskunder et bedre tilbud.
Den foretaes for at banken lettere kan følge med i den teknologiske utvikling til beste for sine kunder. Den foretaes for å sikre eksisterende arbeidsplasser i Tingvoll Sparebank og for å utvikle nye arbeidsplasser. Løsningen med en stiftelse som eier en del av grunnfondskapitalen og hvor deler av avkastningen kanaliseres til allmennyttige formål i Tingvoll Sparebanks nærområde er dessuten god distriktspolitikk. Av alle disse grunner så haster det med de nødvendige lovavklaringer i forbindelse med overdragelsen.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I Finansdepartementets brev 12. mai 2006 til de to advokatene som representerer Tingvoll Sparebank og Sparebanken Møre i den aktuelle saken, står det blant annet følgende:

"Etter Finansdepartementets vurdering vil den overdragelsesmodellen som det legges opp til i søknaden, ikke være i strid med de hensyn som ligger til grunn for sparebankloven. Imidlertid mangler lovgivers avklaring på enkelte sentrale prinsipielle spørsmål, slik at det likevel er grunn til å la Stortinget ta stilling til disse spørsmålene før en eventuell tillatelse kan gis. Dette gjelder blant annet adgang til konvertering av eierløs grunnfondskapital til eierrepresentert grunnfondsbeviskapital ved overdragelse av sparebanker, og Kredittilsynets kompetanse i forhold til den stiftelse som er tenkt å eie grunnfondsbevisene."

Jeg tar sikte på å legge frem forslag for den nødvendige avklaring i Stortinget tidlig i høst.