Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:888 (2005-2006)
Innlevert: 15.05.2006
Sendt: 16.05.2006
Besvart: 30.05.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvilke ytterligere tiltak vil statsråden igangsette for å rydde opp i tros- og livssynssamfunnenes medlemslister, for å sikre at disse registrene er oppdaterte og korrekte?

Begrunnelse

I en artikkel i Aftenposten 13. mai 2006 fremgår det at totalt 90 000 nordmenn er registrert som medlemmer i feil trossamfunn. Brønnøysundregistrene har, på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet, sjekket de forskjellige tros- og livssynssamfunnenes medlemslister og blant annet funnet at over 80 000 medlemmer i Den norske kirke samtidig står som medlemmer i et annet tros- eller livssynssamfunn. I tillegg er over 9 000 personer registrert med dobbelt medlemskap i minst to trossamfunn.
Det er av avgjørende betydning, både for enkeltindividet og samfunnet i et større perspektiv, at man har gode rutiner for vedlikehold og drifting av medlemsregistre i forbindelse med tros- og livssynssamfunn. Det kan oppleves svært vanskelig for mange å stå som registrert medlem i et trossamfunn man ikke har noen relasjon til, og samtidig kan dette være uheldig for det enkelte trossamfunn som mister økonomisk støtte fordi deres registrerte medlemstall ikke samsvarer med realitetene.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: I St.prp. nr. 1 (2002-2003) uttalte Bondevik II-regjeringen bl.a. følgende under omtalen av kap. 310 post 70 tilskudd til tros- og livssynssamfunn:

"Fylkesmennene gjennomfører stikkprøvekontroller av medlemslister. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i den forbindelse opplyst at det er avdekket store uregelmessigheter ved kontroll av utvalgte medlemslister. Et betydelig antall medlemmer er dobbeltregistrert, både internt i trossamfunnet og eksternt i to eller flere trossamfunn."

Dessverre har det tatt lang tid under den forrige regjering før oppryddingen er på plass.

Fra og med 2005 er tilskudd til tros- og livssynssamfunn kun utbetalt for medlemmer av tros- og livssynssamfunn som har gyldig fødselsnummer. For å gi tros- og livssynssamfunnene nødvendig tid til å rydde opp ble det som en overgangsordning i 2005 ikke korrigert for dobbeltmedlemskap mellom flere tros- eller livssynssamfunn. Det samme gjaldt dobbeltmedlemskap i ett tros- eller livssynssamfunn og Den norske kirke.

Fra og med 2006 gjennomføres det nye kontrollsystemet fullt ut, jf. omtale i St.prp. nr. 1 (2005-2006). På grunnlag av innsendte oversikter kontrolleres det at en person kun er medlem av ett tros- eller livssynssamfunn, at fødselsnummeret er oppført i Det sentrale folkeregisteret og at vedkommende ikke står oppført som medlem av Den norske kirkes register. Som et ledd i oppryddingen sendes det i disse dager ut brev til alle personer som er registrert i Den norske kirkes medlemsregister og i et annet tros- eller livssynssamfunn, samt til personer som er registrert som medlem i to eller flere livssynssamfunn utenfor Den norske kirke.

Jeg vil understreke at det fortsatt vil være opp til den enkelte om han/hun ønsker å stå som medlem i flere tros- eller livssynssamfunn. De nye kontrollrutinene er utelukkende ment å sikre at tros- og livssynssamfunnslovenes forutsetninger om at det ikke skal utbetales offentlige tilskudd til flere samfunn for samme medlem, etterleves.

Fra og med 2006 utbetales det ikke tilskudd for medlemmer som tilhører mer enn ett tros- eller livssynssamfunn eller som tilhører både Den norske kirkes register og et tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke.

Denne omleggingen vil sikre korrekt årlig rapportering av antall medlemmer i tros- eller livssynssamfunn som mottar offentlig tilskudd.