Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:889 (2005-2006)
Innlevert: 16.05.2006
Sendt: 16.05.2006
Besvart: 22.05.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Finansdepartementet har i brev 12. mai 2006 besvart søknad fra Tingvoll Sparebank og Sparebanken Møre vedrørende overdragelse av sparebank. Departementet har stilt søknaden i bero, inntil det foreligger nødvendige avklaringer fra lovgiver.
Kan statsråden redegjøre for hvilke avklaringer som er nødvendig fra Stortinget, og angi dato for når Stortinget kan forvente å få seg forelagt de nødvendige lovendringsforslag?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I Finansdepartementets brev 12. mai 2006 til de to advokatene som representerer Tingvoll Sparebank og Sparebanken Møre i den aktuelle saken, står det blant annet følgende:

"Etter Finansdepartementets vurdering vil den overdragelsesmodellen som det legges opp til i søknaden, ikke være i strid med de hensyn som ligger til grunn for sparebankloven. Imidlertid mangler lovgivers avklaring på enkelte sentrale prinsipielle spørsmål, slik at det likevel er grunn til å la Stortinget ta stilling til disse spørsmålene før en eventuell tillatelse kan gis. Dette gjelder blant annet adgang til konvertering av eierløs grunnfondskapital til eierrepresentert grunnfondsbeviskapital ved overdragelse av sparebanker, og Kredittilsynets kompetanse i forhold til den stiftelse som er tenkt å eie grunnfondsbevisene."

Jeg tar sikte på å legge frem forslag for nødvendig avklaring i Stortinget tidlig i Stortingets høstsesjon.