Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:890 (2005-2006)
Innlevert: 16.05.2006
Sendt: 16.05.2006
Besvart: 30.05.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Hva vil statsråden gjøre for å kunne imøtekomme søknaden fra Vestvågøy kommune, i samarbeid med Nordland fylkeskommune, Lofoten Trålerrederi og Aker Seafood, om forskuttering av utbyggingsarbeidene i Stamsund havn med sikte på en snarlig oppstart?

Begrunnelse

Stamsund har de senere årene utviklet seg til å bli en av Norges ledende fiskerihavner med helårlig produksjon av høykvalitets fiskevarer for det internasjonale marked. Leveransene av råstoff er i stor grad basert på tilførsel fra større fiskefartøy og trålere, hvor Lofoten Trålerrederi (Norges største trålerrederi) med sin base og administrasjon i Stamsund havn er en av hovedaktørene.
Samarbeidet mellom Aker Seafood JM Johansen, Lofoten Trålerrederi, konvensjonelle fisketilvirkere og lokale service- og verkstedbedrifter utgjør i fellesskap et markedsrettet og ekspansivt cluster i norsk fiskerinæring.
Problemene med innseiling til og skjerming av Stamsund havn er i dag den største hindring for videre ekspensjon og vekst, og en trussel mot de arbeidsplasser som allerede er etablert. Dette er tidligere godt dokumentert av Kystverket, som i forrige transportplan prioriterte Stamsund havn for oppstart i 2004, mens havnearbeidene i nåværende transportplan er forskjøvet, med oppstart først i 2012.
I 2005 søkte derfor ovennevnte interessenter om forskuttering av havnearbeidene, med oppstart i inneværende år. Dette vil være et interessant pilotprosjekt i havnesammenheng, og kan på mange måter sammenlignes med forskuttering av større vegprosjekter, hvor forskutteringsløsninger har vært vanlig i flere tiår.


Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Jeg er kjent med behovet og planene for en utbygging av Stamsund havn og ser det som positivt at det er en regional forankring i finansieringen av prosjektet. Kystverket har planlagt en utbedring av molo og ny innseiling til Stamsund og har klassifisert prosjektet som et fiskerihavneprosjekt, hvor utbedring av innseilingen til havnen blir ansett å være en del av helhetsprosjektet. I henhold til Kystverkets handlingsprogram 2006-2015 er kostnadsoverslag for prosjektet 120 mill kroner. Prosjektet er i handlingsprogrammet satt opp for oppstart i 2012.

Vestvågøy kommune ønsker å starte opp det omtalte prosjektet snarest mulig og dele prosjektet i en farledsdel, med tilbakebetaling 2008/2009, og en havnedel, med tilbakebetaling 2012/2013.

Fiskeri- og kystdepartementets budsjettramme for 2006 til havne- og farledsutbedringer er ca. 182 mill. kroner. En forskuttering av Stamsundprosjektet med en ramme på 120 mill. kroner vil dermed kunne få betydning for andre fiskerihavneprosjekter og farledsutbedringer i årene fremover.

Jeg har selv vært i Stamsund og sett at en utbedring av havnen i Stamsund er ønskelig. Denne saken må imidlertid vurderes ut fra et mer prinsipielt grunnlag, hvor blant annet forskuttering i en slik størrelsesorden må ses i sammenheng med bindingen av midlene i statsbudsjettet i årene fremover. Den foreslåtte modellen for Stamsund vil for eksempel binde opp kommende stortings bevilgninger til fiskerihavner og farleder.

Jeg vil på denne bakgrunn vurdere muligheten for en forskuttering av havneutbyggingen i Stamsund og komme tilbake til Stortinget på egnet måte på et senere tidspunkt.