Skriftlig spørsmål fra Martin Engeset (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:891 (2005-2006)
Innlevert: 16.05.2006
Sendt: 16.05.2006
Besvart: 22.05.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): Undertegnede har gjennom henvendelser fra publikum blitt kjent med at det i mange kommuner ikke er etablert rutiner for samarbeid mellom ligningskontor og lokal Aetat/trygdeetat med sikte på å motvirke og avdekke trygdemisbruk.
Hva vil arbeids- og inkluderingsministeren gjøre for å sikre at det etableres slike rutiner?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Rikstrygdeverket og Skattedirektoratet har en samarbeidsavtale som bl.a. regulerer at skatteetaten rutinemessig skal undersøke om personer som er i søkelyset for svart arbeid, også mottar trygdeytelser. Aktuelle saker meldes til trygdeetaten. På samme måte gir trygdeetaten melding om mulig svart arbeid eller avgiftsunndragelser til skatteetaten.

Det er det lokale fylkesskattekontor, fylkestrygdekontor, ligningskontor og trygdekontor som har det operative ansvaret for det lokale samarbeidet i henhold til samarbeidsavtalen. Rikstrygdeverket har fått tilbakemeldinger om at samarbeidet fungerer godt mange steder, mens det enkelte steder er et forbedringspotensial. Mange saker er avdekket nettopp med bakgrunn i samarbeidet mellom skatt og trygd. Et godt eksempel er taxi-saken i Oslo hvor flere hundretalls personer mistenkes for svart arbeid og trygdemisbruk.

Aetat og Skatteetaten har ikke et formalisert samarbeid på lokalnivå, men utveksler opplysninger og bistand i enkeltsaker som gjelder feilutbetalinger og misbruk av de økonomiske ytelsene som Aetat forvalter.

Ved opprettelse av Arbeids- og velferdsetaten fra 1. juli 2006 blir det etablert et eget resultatområde for innkreving og kontroll. Der hvor det tidligere var trygdekontor, fylkestrygdekontor, trygdemisbruksteam og Aetat som hver for seg kommuniserte med skatteetaten, vil det nå bli en enhet som kommuniserer med den enkelte enhet i skatteetaten. Dette vil muliggjøre et enda bedre samarbeid mellom etatene for å motvirke og avdekke trygdemisbruk og svart arbeid.