Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:901 (2005-2006)
Innlevert: 18.05.2006
Sendt: 19.05.2006
Besvart: 31.05.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Sandstad bru i Grue kommune er i svært dårlig forfatning. Brua går i oppløsning. Asfalten smuldrer opp og faller av i store flak. Folk som er avhengig av Sandstadbrua er i harnisk og krever at noe blir gjort. For næringslivet er den dårlige brua et stort problem.
Hva vil samferdselsministeren gjøre med dette?

Begrunnelse

Sandstadbrua i Grue er den eneste tverrforbindelsen over Glomma i Grue kommune og er sammen med Flisa den mest trafikkerte bru mellom Kongsvinger og Elverum. Begge bruene har en trafikkmengde på vel 2 100 kjøretøy pr. døgn. Sandstadbrua, som ble restaurert i 1996, er nå i svært dårlig forfatning. Brua volder trafikkantene store bekymringer bl.a. fordi den er under stadige reparasjoner. Slitasjeskadene skyldes store bevegelser i konstruksjonen når tunge kjøretøy trafikkerer brua og tilsier at den ikke er dimensjonert for dagens trafikk. Brua ble bygd i 1904 og er i dag smalere enn for 100 år siden. Dimensjoneringen i forhold til dagens store kjøretøyer og landsbruksmaskiner er på ingen måte tilfredsstillende. Brua er så smal at traktor med landbruksredskap må kjøre 4 mil rundt om til neste bru fordi de ikke kommer over. Ambulanse under utrykning er et stort problem pga. av faren for å punktere, for ettersom brudekket løsner og faller av, kommer det frem skarpe stålkanter. Siden det ikke går an å møtes, hender det at ambulansen må vente til møtende biler har kommet over. I Nasjonal transportplan for 2006-2015 øket de nåværende regjeringspartiene rammen til samferdselsformål med 22 mrd. kr. Dette knytter det seg selvsagt store forventninger til.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Sandstad bru er en del av fylkesvegnettet i Hedmark, og spørsmålet om utbedringer eller bygging av ny bru er derfor Hedmark fylkeskommunes ansvar. Sandstad bru ble restaurert i 1996, primært for å bedre framkommeligheten for næringslivet. Den er tillatt for 10 tonn aksellast og er bred nok og høy nok til tunge kjøretøy. I 1996 ble det også bygget på gang- og sykkelveg. Med denne ombyggingen ble brua smalnet inn til 3,40 meter for at rekkverket skulle beskytte fagverket. Som en følge av dette er brua nå for smal for de bredeste landbruksredskapene som er tillatt å kjøre på generell dispensasjon (3,50 meter).

På grunn av bevegelser i brulegemet oppstår det sprekkdannelser i vegdekket på brua. Sprekkdannelsene fører til at asfalten på flere steder på brua faller av. Dette gjør at brua er ukomfortabel å kjøre på, spesielt i høy fart. Statens vegvesen vil derfor i løpet av sommeren gjøre forsøk med tiltak som har til hensikt å redusere bevegelsene i brua. Det er satt av 500 000 kr til dette formålet samt til nytt vegdekke på brua på årets fylkesvegbudsjett for Hedmark. I tillegg vil Statens vegvesen foreta en egen vurdering av fartsgrensen på den aktuelle strekningen.

Ny Sandstad bru er ikke prioritert av fylket i inneværende handlingsprogramperiode. Kostnad for ny bru er grovt anslått til 50 mill. kr.

Jeg beklager at fristen ikke har blitt overholdt i denne saken.