Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:903 (2005-2006)
Innlevert: 19.05.2006
Sendt: 22.05.2006
Besvart: 30.05.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Levealderen hos utviklingshemmede har økt. Dette er gledelig og viser at risikofaktorene for tidlig død er redusert. Samtidig blir problemstillinger knyttet til aldringsprosesser og demens for denne gruppen mer og mer aktuelle. Det er grunn til å tro at eldre utviklingshemmede trenger både særlig tilrettelagte tjenester og fagpersonell med god kompetanse på området.
Hvordan vil helse- og omsorgsministeren ivareta dette i den bebudede eldreplanen?

Begrunnelse

Downs syndrom er den største enkeltårsak til utviklingshemning. Det er godt dokumentert at personer med Downs syndrom utvikler tidligere demens sammenliknet med tilsvarende aldersgrupper i den øvrige befolkningen.
En viktig forutsetning for en vellykket reform for utviklingshemmede er knyttet til kompetanseoppbygging i kommunene. Dette er viktig også i årene som kommer. Når det gjelder eldre utviklingshemmede har det vært lite fokus på kompetanseoppbygging. Jeg er kjent med at Samordningsrådet for utviklingshemmede, SOR, i samarbeid med Høgskolen i Bergen og finansiert av SHdir har et videreutdanningstilbud med fokus på eldre utviklingshemmede. Jeg anser dette som viktig for fremtidens tjenestetilbud for eldre utviklingshemmede. Jeg håper derfor at helse- og omsorgsministeren fortsatt vil bevilge midler til dette.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg er godt kjent med at antall eldre personer med utviklingshemning er økende. Dette ble også omtalt i St.meld. nr. 40 (2002-2003) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Et tiltak fra stortingsmeldingen er under gjennomføring av Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet. Det er et treårig program kalt "Utviklingsprogrammet: Aldring og uviklingshemmede" (UAU).

Programmet inneholder tilbud om kurs, konferanser, studiemateriell og litteratur og utfører noe forsknings- og utviklingsarbeid. Oppfølgingen av dette vil jeg komme tilbake til i den ordinære budsjettprosessen.

Jeg viser ellers til at Soria Moria-erklæringen der det fremgår at Regjeringen vil utarbeide en helhetlig plan for en styrket demensomsorg. Dette arbeidet er godt i gang. Sosial- og helsedirektoratet vil innen utgangen av 2006 presentere et utkast til plan for departementet. Planen vil bli rettet mot forskning, utviklingstiltak, kompetanseheving, rekruttering, boformer og samarbeid med pårørende og vil bli sett i sammenheng med å styrke spesialisthelsetjenestetilbudet for eldre. Demente personer med ulike tilleggstilstander, herunder utviklingshemning, vil bli omfattet at planen.

Jeg vil også minne om at jeg allerede har liggende et lovforslag som Stortinget dessverre ikke tar seg tid til å behandle før til høsten. Denne lovendringen skal sikre personer uten samtykkekompetanse bedre rettssikkerhet når det gjelder bruk av tvang i helsehjelpen. Den skal dermed også bidra til å gi bedre helsehjelp til eldre personer med utviklingshemning.

Vi skal legge fram en egen stortingsmelding om framtidas pleie- og omsorgstjenester i år. Der trekker vi opp de langsiktige strategiene for hele pleie- og omsorgssektoren i framtida.