Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:905 (2005-2006)
Innlevert: 19.05.2006
Sendt: 22.05.2006
Besvart: 31.05.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hva er årsaken til at Samferdselsdepartementet ikke er ferdige med stortingsproposisjonen innen fastsatt tid, og kan statsråden bekrefte at prosjektet kan fortsette fremdriften ved innhenting av anbud mv. gjennom å innta et forbehold om Stortingets godkjenning dersom saken ikke blir behandlet i Stortinget før til høsten?

Begrunnelse

Statsministerens kontor har varslet Stortinget om at stortingsproposisjonen om utbygging av E18 Langåker-Bommestad er forsinket og at den ikke oversendes Stortinget før i juni. Dette kan bety at videre utbygging av E18 gjennom Vestfold blir forsinket, siden Stortinget går fra hverandre 16. juni. Utbygging av E18 gjennom Vestfold er en av de absolutt viktigste samferdselsprioriteringene på Østlandsområdet og det er meget bekymringsverdig dersom departementet ikke evner å fremme proposisjoner til Stortinget i rett tid for å hindre forsinkelser i utbyggingstakten.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er riktig at proposisjonen om E18 Langåker-Bommestad blir fremmet noe senere enn det som det var lagt opp til tidligere. Proposisjonen blir fremmet i juni, jf. brev av 2. mai 2006 til Stortinget. Jeg vil understreke at dette ikke skyldes spesielle problemer med saken. Grunnen er i korthet at den framdriftsplanen som ble lagt ved årsskiftet 2005/2006, viste seg å være for optimistisk. Dette gjelder også for Vegdirektoratets arbeid med saken.

Statens vegvesen tar sikte på å sende ut konkurransegrunnlaget for E18 Langåker-Bommestad før Stortinget har behandlet saken, og med forbehold om Stortingets godkjenning. Jeg støtter en slik framgangsmåte. Det vil bli satt en frist for vedståelse av anbudene som er etter Stortingets behandling. Kontrakt vil da kunne bli inngått når Stortinget har fattet vedtak.