Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:907 (2005-2006)
Innlevert: 19.05.2006
Sendt: 22.05.2006
Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren
Besvart: 26.05.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Det hevdes at det er svært mange ansatte i kommuner og fylkeskommuner som arbeider med saker relatert til landbruk, f.eks. på kommunale landbrukskontorer.
Hvor mange slike ansatte mener statsråden det er, og har antall ansatte i slike stillinger blitt redusert i takt med nedgangen i antall bønder?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Spørsmålet ble overført fra kommunal- og regionalministeren.

Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 728 (2005-2006) fra representanten Kielland Asmyhr. I dette spørsmålet etterspørres antall ansatte involvert i jord- og skogbrukssaker i offentlig sektor samlet sett, herunder kommuner og fylkeskommuner. Forrige redegjørelse kommenterer også forholdet mellom antall årsverk knyttet til håndtering av spørsmål som er relevant for næringen og antall næringsdrivende. Jeg gjengir således i det følgende min besvarelse gitt i brev av 18. april:

"På regionalt statlig nivå ligger ansvaret for oppgaver innenfor jord- og skogbruk hos fylkesmennene, som administrativt er underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Fylkesmennene skal formidle nasjonal landbruks- og matpolitikk generelt og i forhold til kommunene spesielt. Fylkesmennene skal bidra til at kommunene styrker sin rolle som landbrukspolitisk aktør. I Fylkesmannsembetene er det om lag 500 årsverk innenfor landbruksområdet. Jeg gjør her for ordens skyld oppmerksom på at det ikke er delegert oppgaver innenfor dette området til fylkeskommunen, med unntak av Møre og Romsdal hvor det for tiden pågår enhetsfylkeforsøk. Det er gjennomført flere reformer knyttet til fordeling av oppgaver på de forskjellige forvaltningsnivå og som en følge av dette er en rekke oppgaver overført til kommunene. Kommunene har selv ansvaret for å allokere tilstrekkelig ressurser til å utføre de oppgavene som de er pålagt i medhold av lov og forskrift. Staten har således per i dag ingen samlet oversikt over antall årsverk knyttet til arbeid med oppgaver relatert til jord- og skogbruk i kommunene."

Når det gjelder sammenhengen mellom antall årsverk som er involvert i håndtering av saker relatert til landbruket og antallet bønder, lar det seg slik jeg gjorde rede for i forrige svar ikke gjøre å knytte disse størrelsene direkte sammen. I forrige besvarelse har jeg kommentert dette på følgende måte:

"Det følger av ovennevnte at det ikke lar seg gjøre å oppstille en forenklet sammenheng mellom nedgang i antall bruk og aktive utøvere innenfor jord- og skogbruk og det antall årsverk som samlet sett er involvert i håndtering de mangeartede oppgaver som springer ut av denne næringen. Jord- og skogbruket avleder en rekke problemstillinger i hele kjeden fra den enkelte næringsdrivende, via næringsmiddelindustrien og frem til forbruker. Videre gjør internasjonaliseringen innenfor sektoren at vi som ansvarlig myndighet står overfor svært komplekse utfordringer som på mange områder krever mer og andre typer ressurser enn tidligere. I denne sammenheng vil jeg gjerne nevne at landbruket har hatt økende produktivitetsvekst de siste årene, og at det er svært høy innovasjonsgrad i sektoren. Avslutningsvis vil jeg peke på at det er gjennomført store omstillinger innenfor sektoren de senere år bl.a. ved etableringen av SLF og MT, der det har vært rettet særskilt oppmerksomhet mot å hente ut gevinster i form av forvaltningsmessige ressursbesparelser. Tilsvarende har det vært store regelverksreformer, for eksempel utforming av ny matlov, som har hatt samme fokus."