Skriftlig spørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:909 (2005-2006)
Innlevert: 19.05.2006
Sendt: 22.05.2006
Besvart: 02.06.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): Ifølge avisoppslag er et stort antall personer fortsatt feilaktig oppført som medlemmer i Den norske kirke. Eksempelvis er over 900 medlemmer av Den katolske kirke i Midt-Norge også ført opp som medlemmer av statskirken.
Hva er årsaken til at det har tatt så lang tid å få orden i kirkens medlemsregister, og vil statsråden sette i verk ekstraordinære tiltak for å få slutt på dobbeltregistreringen?

Begrunnelse

Den norske kirkes medlemsregister inneholder etter alt å dømme fortsatt svært mange feiloppføringer. Når en så vidt stor del av et frikirkesamfunns medlemmer samtidig er registrert som medlemmer i statskirken, kan det oppleves krenkende både av enkeltpersoner og minoritetssamfunn. Samtidig er det også stilt spørsmål om praktiseringen av loven på dette punkt.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Kirkeloven § 3 nr. 10 sier at personer som anses å høre inn under eller er medlem i Den norske kirke registreres i et sentralt medlemsregister for Den norske kirke. Nærmere regler om registeret er fastsatt i forskrift 25. februar 2000 om Den norske kirkes medlemsregister. Kirkerådet for Den norske kirke er, på vegne av Kirkemøtet, registeransvarlig og administrerer registeret.

Den norske kirkes medlemsregister ble etablert med virkning fra 1. januar 1999. Da registeret ble opprettet, valgte en å ta utgangspunkt i Folkeregisteret. Ulike grupper av personer som ikke var medlemmer i Den norske kirke, og som det var mulig å identifisere, ble slettet. Dette omfattet alle som var utmeldt fra Den norske kirke etter 1945, alle utenlandske statsborgere og alle som er født i utlandet. Mange tros- og livssynssamfunn sa seg, til tross for at mange hadde prinsipielle innvendinger, dessuten villige til å gi tilgang til sine medlemslister. Disse listene ga da grunnlag for sletting av personer som var medlemmer i et annet tros- eller livssynssamfunn, fra Den norske kirkes medlemsregister. Det foreløpige registeret ble videre lagt ut til lokalt gjennomsyn sommeren 1997, og på bakgrunn av rettingene som kom inn fra menighetene, lå registeret til grunn for manntallet ved valget av menighetsråd i 1997. Departementet og Kirkerådet vurderte også om en ved andre grep ville kunne oppnå større pålitelighet i medlemsregisteret ved opprettelsen. Dersom en skulle etablert et medlemsregister for Den norske kirke som var fullstendig og rettslig korrekt, måtte en ha gått gjennom kirkebøkene langt tilbake i tid og registrert opplysninger med konsekvenser for medlemskap. Et slikt arbeid ville ha blitt svært ressurskrevende, og det ville antakelig heller ikke gitt en pålitelighet som sto i et rimelig forhold til ressursinnsatsen.

Måten medlemsregisteret ble opprettet på innebar at registeret ikke kunne bli fullstendig korrekt fra starten av. Dette var det full åpenhet omkring. Det var på den ene siden klart at registeret ville inneholde personer som ikke tilhørte eller var medlem i Den norske kirke, og på den andre siden at personer som rettslig sett tilhørte eller var medlemmer i Den norske kirke ikke ville stå oppført i registeret. Departementet la til grunn at registeret, innenfor rammen av tilgjengelige ressurser og ut fra opplysningene som forelå på det aktuelle tidspunktet, ville få en pålitelighet som var tilfredsstillende.

Etter at registeret ble opprettet har det vært arbeidet kontinuerlig og systematisk med å forbedre kvaliteten på registeret, samtidig som erfaringene som er høstet gjennom driften, også har bekreftet og tydeliggjort at registeret fortsatt har mangler. Kirkerådet understreker at alle meldinger om feiloppføringer i registeret blir fulgt opp. I oppstartsfasen forekom det rutinefeil som umiddelbart ble rettet. Videre var det prosedyrefeil som en konsekvens av måten registeret ble opprettet på, og også dette har vært rettet fortløpende etter hvert som Kirkerådet har mottatt informasjon om feilene. Kirkerådet har ikke kunnet verifisere påstander om systemfeil, i den forstand at personer som er tatt ut av registeret, skal ha kommet inn igjen.

I St.prp. nr. 1 (2002-2003) uttalte regjeringen Bondevik II blant annet følgende under omtalen av kap 310 post 70 tilskudd til tros- og livssynssamfunn: "Fylkesmennene gjennomfører stikkprøvekontroller av medlemslister. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i den forbindelse opplyst at det er avdekket store uregelmessigheter ved kontroll av utvalgte medlemslister. Et betydelig antall medlemmer er dobbeltregistrert, både internt i trossamfunnet og eksternt i to eller flere trossamfunn".

Dessverre har det tatt lang tid under den forrige regjering før oppryddingen er på plass.

Fra og med 2005 er tilskudd til tros- og livssynssamfunn kun utbetalt for medlemmer i tros- og livssynssamfunn som har gyldig fødselsnummer. For å gi tros- og livssynssamfunnene nødvendig tid til å rydde opp ble det som en overgangsordning for 2005 ikke korrigert for dobbeltregistreringer i medlemslister i to eller flere tros- eller livssynssamfunn. Det samme gjaldt dobbeltmedlemskap i ett tros- eller livssynssamfunn og Den norske kirke. Fra og med 2006 gjennomføres det nye kontrollsystemet fullt ut, jf. omtale i St.prp. nr. 1 (2005-2006). På grunnlag av innsendte oversikter kontrolleres det at en person kun er registrert som medlem i ett tros- eller livssynssamfunn, at fødselsnummeret er oppført i det sentrale folkeregisteret og at vedkommende ikke er registrert i Den norske kirkes medlemsregister. Som et ledd i oppryddingen er det sendt ut brev til alle personer som er registrert i Den norske kirkes medlemsregister og i et annet tros- eller livssynssamfunn om at de automatisk vil bli strøket i Den norske kirkes medlemsregister dersom de ikke gir melding om noe annet innen 10. juni 2006. Det er også sendt ut brev til personer som er registrert i to eller flere tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har vært involvert i denne prosessen. Jeg anser dette arbeidet meget viktig, og at dette vil føre til et riktigere medlemsregister.

Jeg vil understreke at det fortsatt vil være opp til den enkelte om han/hun ønsker å stå som medlem i flere tros- eller livssynssamfunn. De nye kontrollrutinene er utelukkende ment å sikre at tros- og livssynssamfunnslovenes forutsetninger om at det ikke skal utbetales offentlig tilskudd til flere samfunn for samme medlem, etterleves.