Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:910 (2005-2006)
Innlevert: 19.05.2006
Sendt: 22.05.2006
Besvart: 30.05.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Hå kommune har mottatt tilskudd til kjøp av Obrestad fyr. Egersund kommune har hatt en prosess med å kjøpe Viberodden fyrstasjon. Det er selvsagt forventet at Regjeringen likebehandler alle aktører i samme situasjon. Regjeringen har ikke gitt noen begrunnelse for at Hå kommunes kjøp av Obrestad fyr var en "ekstraordinær" situasjon.
Hva vil Regjeringen da gjøre for å sikre at andre kommuner i tilsvarende kjøpssituasjoner av fyr blir likebehandlet med Hå kommune?

Begrunnelse

Det vises til svar på skriftlig spørsmål nr. 884 (2005-2006). De rød-grønne partiene lovet i valgkampen at Hå kommune skulle få overta Obrestad fyr til en rimelig penge. Det var forventet at Regjeringen ville gi et "prisavslag" i forhold til takst, men saken er løst gjennom et ekstraordinært "kjøpstilskudd" til Hå kommune. Den eneste begrunnelse som Regjeringen gir i Revidert statsbudsjett, St.prp. nr. 66 (2005-2006), er at man ønsket å sikre at Hå kommune kjøpte fyret.
Uavhengig av om man selger eiendommen for en pris under takst, eller om man subsidierer kjøper slik at takstprisen opprettholdes, så setter dette en presedens i forhold til andre eiendomstransaksjoner av samme type.
Egersund kommune er som kjent i en tilsvarende situasjon vedrørende overdragelse av Viberodden fyr. Prisantydning er rundt 700 000 kr, og en løsning tilsvarende Obrestad fyr, ville spart Egersund for 630 000 kr, som for eksempel kunne bli brukt til sårt tiltrengt oppussing av fyrstasjonen.
Jeg stoler på at statsråden forstår at hensikten med denne henvendelsen er å få klarhet i hvordan Egersund kommune og andre skal gå frem for å få tilsvarende ordninger ved kjøp av lokale fyr/fyrstasjoner som Hå kommune har oppnådd.
Dersom Regjeringen ikke har til hensikt å likebehandle andre kommuner med Hå, så ber jeg om at statsråden presiserer hvorfor Hå kommune har fått en særbehandling som andre kommuner ikke vil få.
Dersom statsråden ikke føler seg beredt til å besvare denne henvendelse pga. habilitetsregler, så ber jeg statsråden oversende henvendelsen til nærings- og handelsministeren, slik at jeg får et meningsfylt svar.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: I St.meld. nr. 28 (2000-2001) Fyrstasjonene - posisjon og betydning i en moderne navigasjonsinfrastruktur er avhending av fyr nærmere omtalt. Følgende siteres fra meldingen:

"Fiskeridepartementet har fastsatt administrative betingelser for disponeringen av nedlagte fyrstasjoner. I disse forutsetningene ligger det at allmennheten i så stor grad som mulig skal ha tilgang til områdene. Fyreiendommene har ofte en unik beliggenhet, og som ledd i å sikre at allmennheten får mulighet til å nyttiggjøre seg av dette, legges det fortsatt opp til at disposisjonsretten og/eller eiendomsretten til fyrstasjoner uten navigasjonsmessig betydning avhendes i prioritert rekkefølge:

1. statlige institusjoner

2. kommunale eller fylkeskommunale institusjoner

3. foreninger med allmennyttige formål

4. private.

[...] Ved avhending av fyrstasjoner gjelder "Instruks om avhending av fast eiendom som tilhører staten og overføring av fast eiendom mellom statsinstitusjoner" fastsatt ved kgl. res. av 19. desember 1997. I denne slås fast det fast at avhending, som hovedregel, skal skje etter offentlig kunngjøring og baseres på markedspris. Salg under markedspris skal legges frem for Stortinget. "

Stortingets flertall har ved behandlingen av Fiskeri- og kystdepartementets budsjettproposisjoner for 2005 og 2006 sluttet seg til et inntektskrav ved salg av fyrstasjoner på henholdsvis 10 og 2 mill. kr.

Det foretas en individuell vurdering av de fyrstasjoner som avhendes. Ut i fra en slik vurdering er Viberodden fyr lagt ut for salg til takst.